Vrouw (81) sterft exact 22 jaar na echt­ge­noot

We­du­we be­ken­de com­po­nist twee we­ken na aan­rij­ding over­le­den

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - SVEN VAN HAEZENDONCK

In Me­che­len vindt mor­gen de uit­vaart van Wil­hel­mi­na Schroe­ven (81) plaats. Ze stierf op exact de­zelf­de dag als haar echt­ge­noot 22 jaar ge­le­den, de be­ken­de com­po­nist Paul Quin­tens.

Bij het gro­te pu­bliek doet de ● naam Paul Quin­tens mis­schien niet met­een een bel­le­tje rin­ke­len. Noch­tans is hij de com­po­nist van be­ken­de Vlaam­se num­mers als Oh oh ik heb zor­gen en Jen­ni­fer Jen­nings van Louis Neefs of Goei­e­m­or­gen mor­gen van Ni­co­le en Hu­go. “Wil­hel­mi­na ont­ferm­de zich met veel toe­wij­ding over het mu­ziekre­per­toi­re van haar man. In het woon-zorg­cen­trum zocht ze ge­re­geld ook Jo Lee­mans op”, ver­telt Con­nie Neefs, de zus van Louis.

Paul Quin­tens stierf nog­al plots in 1995. “Op 5 no­vem­ber, een zon­dag. Het is tra­gisch en te­ge­lijk bij­zon­der dat Wil­hel­mi­na zelf ook op 5 no­vem­ber is ge­stor­ven, even­eens op een zon­dag”, zegt Her­man Van Eet­vel­de, uit­ba­ter van bras­se­rie Plai­san­ces in Me­che­len en een vriend van de fa­mi­lie. “Ik ken­de de fa­mi­lie al veer­tig jaar. Sinds de dood van Paul was Wil­hel­mi­na wat schu­wer ge­wor­den, maar ze was wel een ge­dien­sti­ge da­me met het hart op de juis­te plaats. Tij­dens de zo­mer zat ze hier vrij­wel da­ge­lijks op het ter­ras. Toen ik op va­kan­tie hoor­de over haar over­lij­den was dat voor mij een he­le shock. Ze had wei­nig fa­mi­lie en wij wil­den haar toch een mooie dienst be­zor­gen. De po­li­tie heeft een neef te­rug­ge­von­den met wie wij de af­scheids­plech­tig­heid mee heb­ben be­spro­ken”, ver­telt Her­man Van Eet­vel­de.

Plan­c­ken­dael

De 81-ja­ri­ge vrouw werd op za­ter­dag 21 ok­to­ber met haar fiets aan­ge­re­den op het kruis­punt van de R6 met de Ant­werp­se­steen­weg, een be­rucht zwart punt in Me­che­len. Ze raak­te zwaar­ge­wond en liep ern­sti­ge let­sels op aan het hoofd. “Ze heeft nog ver­schil­len­de ope­ra­ties on­der­gaan in het zie­ken­huis in Duf­fel, maar uit­ein­de­lijk is ze daar aan haar ver­won­din­gen be­zwe­ken”, zegt Van Eet­vel­de.

Wel­licht was Wil­hel­mi­na Schroe­ven op de te­rug­weg van die­ren­park Plan­c­ken­dael in Mui­zen (Me­che­len). “Bij­na da­ge­lijks trok ze daar naar­toe. Naar haar beest­jes, waar ze veel aan had en die niets te­rug­vroe­gen. Dat was haar lang le­ven. Ik heb al con­tact ge­had met Plan­c­ken­dael of ze haar geen laat­ste eer wil­den be­tui­gen, want ze was er echt wel een trou­we be­zoe­ker”, ver­telt My­ri­am Torfs, een vrien­din. De uit­vaart van Wil­hel­mi­na Schroe­ven vindt don­der­dag 16 no­vem­ber om 11u plaats in de au­la van de ste­de­lij­ke be­graaf­plaats. “We ope­nen de dienst met het lied­je Goei­e­m­or­gen mor­gen en tus­sen­door wordt ook het num­mer Me­che­len ge­speeld, een min­der be­kend num­mer dat Paul schreef voor Louis Neefs”, klinkt het.

FO­TO RR

Wil­hel­mi­na ‘Wil­le­mi­ne’ Schroe­ven.

FO­TO RR

Het slacht­of­fer werd met de fiets aan­ge­re­den op de R6.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.