Ex­tra stut­ting voor huis met bar­sten

Klus moet te­gen vrij­dag ge­klaard zijn

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (tdk)

sleuf ge­gra­ven van 1 op 9 me­ter. Die wordt met snel­har­dend be­ton op­ge­vuld. Een­maal het be­ton hard is, wordt er stut­tings­ma­te­ri­aal aan­ge­bracht zo­dat de wo­ning ex­tra ver­ste­vigd is en er geen ge­vaar meer is op ex­tra ver­zak­kin­gen of scheu­ren”, zegt Ho­re­mans.

Vrij­dag voe­ren ex­perts er een ex­tra con­tro­le uit. “Als die een po­si­tief ad­vies ge­ven, stel­len we de straat op vrij­dag op­nieuw open voor het ver­keer en kun­nen de be­wo­ners ook weer hun in­trek ne­men in hun huis. Sinds het voor­val van maan­dag­avond ver­blij­ven ze bij fa­mi­lie.”

Dat de straat maan­dag­avond werd af­ge­slo­ten, heeft te ma­ken met de tril­lin­gen die het ver­keer kun­nen ver­oor­za­ken.

Ex­perts van de ver­ze­ke­ring zou­den on­der­tus­sen aan de be­wo­ners mee­ge­deeld dat de scha­de aan hun wo­ning ook ver­goed wordt. Wan­neer de bouw­wer­ken her­vat­ten, is nog niet dui­de­lijk.

FO­TO JO­REN DE WEERDT

Vrij­dag kun­nen de be­wo­ners weer naar huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.