JUPILER PRO LE­A­GUE

Nieu­we Kort­rijk­trai­ner wil be­wij­zen dat per­cep­tie rond hem als coach fout is

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Glen De Boeck (46) moet niet lan­ger met een sel­der en vijf aard­ap­pe­len kreef­ten­soep pro­be­ren te ma­ken. “In Kort­rijk is al­les aan­we­zig om ein­de­lijk eens een pro­ject op lan­ge ter­mijn neer te zet­ten.” En dus wil de nieu­we coach van Kort­rijk zo snel mo­ge­lijk weer voet­bal­ma­na­ger in plaats van cri­sis­ma­na­ger wor­den.

Het duur­de een jaar na zijn ont­slag ● bij Moes­kroen, maar Glen De Boeck staat weer op een voet­bal­veld met een jas­je met ‘T1’ op. In Kort­rijk. Kei­ge­luk­kig. “Nu be­sef ik nog meer hoe ik het ge­mist heb. De eer­ste dag was zelfs raar.” Maar hoe­ra, hij staat niet meer in het lan­ge rij­tje werk­lo­ze trai­ners, sinds maan­dag (Tu­be­ke) zijn in 1A en 1B sa­men al meer trai­ners wel dan niet ont­sla­gen.

Je was niet blij dat je pas de ● zes­de kan­di­daat van KVK werd ge­noemd. Maak­te jíj wel de juis­te keu­ze? Je zat blijk­baar op een haar na in het Mid­den-Oos­ten, waar je on­ge­twij­feld veel meer kon ver­die­nen dan bij Kort­rijk. “Thuis blij­ven zit­ten was geen op­tie meer. En het was een top­club. Een voor­stel voor acht maan­den, al­les goed ge­re­geld. Maar acht maan­den naar het Mid­den-Oos­ten is fa­mi­li­aal niet evi­dent, al was het fi­nan­ci­eel zo aan­trek­ke­lijk. En Kort­rijk was een in­ves­te­ring in mijn car­ri­è­re.”

Je bent in­tus­sen goed tien ● jaar trai­ner. Be­gon­nen als de ‘prins van het trai­ners­gild’, maar daar­na met veel val­len en op­staan. Za­ter­dag sta je te­gen STVV en Jo­nas De Roeck, een nieu­we prins. Heb je raad voor hem?

“Nie­mand maakt al­tijd de juis­te keu­zes in het le­ven, en ach­ter­af is het mak­ke­lijk pra­ten. (denkt na) Maar ik ben niet ver­ant­woor­de­lijk voor ver­ha­len die door men­sen an­ders ver­teld wor­den dan ze zijn. Er wer­den mij tel­kens pro­jec­ten voor­ge­steld die ach­ter­af niet ble­ken te klop­pen. Ik heb in mijn car­ri­è­re meer goe­de din­gen ge­daan dan slech­te. Waas­land-Be­ve­ren en Moes­kroen ston­den laat­ste, maar wa­ren res­pec­tie­ve­lijk drie en twee speel­da­gen voor het ein­de ge­red. Waar­op ik plots met twin­tig nieu­we spe­lers met der­tien na­ti­o­na­li­tei­ten voort moest. Eind au­gus­tus ene van daar, ene van gin­der… En dan wordt de coach in ok­to­ber aan de kant ge­zet om­dat het niet mar­cheert: dát is ge­mak­ke­lijk. Dat is als­of ik jou een sel­der, vijf aard­ap­pe­len en twee to­ma­ten geef en zeg: Maak er nu maar kreef­ten­soep van.”

Is er een ver­keer­de per­cep­tie ● over de coach en de mens De De Boeck is van­daag pre­cies één week coach van Kort­rijk, zijn con­tract loopt tot ju­ni 2018. Eni­ge op­dracht: Kort­rijk – nu 15e – in eer­ste hou­den. Hij legt zelf het Plan De Boeck uit.

“Ik had door de in­ter­land­break ge­luk­kig de tijd om ● beeld­ma­te­ri­aal te ana­ly­se­ren, voor ge­sprek­ken met de spe­lers waar­in ik mijn ma­nier van wer­ken heb voor­ge­steld, voor het be­kij­ken van de fy­sie­ke tes­ten die vo­ri­ge maand wa­ren af­ge­no­men en voor het sa­men­stel­len van de staf.”

Die be­staat naast as­sis­tent Lo­ren­zo Stae­lens, kee­pers­trai­ner Cé­d­ric Bert­he­lin en sinds gis­te­ren phy­si­cal trai­ner Kar­sten Van­den­dries­sche ook uit ex-spe­ler Wou­ter Vran­c­ken die vo­ri­ge maand be­wust ont­slag nam bij Lom­mel om nog en­ke­le ja­ren op het hoog­ste ni­veau als as­sis­tent bij te le­ren en zijn Pro Li­cen­ce te ha­len. “Ik vind dat een heel ver­stan­di­ge keu­ze. Wou­ters trai­ners­car­ri­è­re was te snel ge­groeid. Als hij was ge­pro­mo­veerd, mocht hij zelfs niet coa­chen in 1B. Hij moet zijn trai­ner UEFA A-di­plo­ma zelfs nog ha­len.”

Team De Boeck is vol­le­dig. Nu be­gint het ech­te werk. Na week één denk hij te we­ten wat er schort. “De nood aan een dui­de­lijk en vast sys­teem. Aan een hou­vast. Om van daar­uit ver­trou­wen te kwe­ken. Er zijn al vier ver­schil­len­de sys­te­men ge­han­teerd en veel spe­lers moesten door de bles­su­res ook op ver­schil­len­de po­si­ties spe­len, waar­door twij­fels ont­ston­den. In de aan­loop naar de wed­strijd van za­ter­dag te­gen STVV wil ik nu naar een vast sys­teem.”

En dat zit al in zijn hoofd, ja. “Pro­bleem daar­bij: aan­val­lend heb ik meer dan een dub­be­le be­zet­ting en ach­ter­in heb ik in vo­lu­me te wei­nig. Nu wordt be­lang­rijk dat ie­der­een zijn taak kent. Ik weet ook al dat hier meer in­di­vi­du­e­le kwa­li­teit is dan toen ik in Waas­land-Be­ve­ren en Moes­kroen be­gon. Dat moet nu col­lec­tief gaan ren­de­ren. Geen ei­land­jes meer, maar wij sá­men, an­ders komt Kort­rijk er niet uit.”

Uit het de­gra­da­tie­moe­ras, be­doelt hij. “Ie­der­een moet be­sef­fen dat het een ge­vecht kan wor­den tot de laat­ste speel­dag. Ook om­dat een aan­tal clubs in de rech­ter­ko­lom daar niet zul­len blij­ven staan. Maar drie thuis­mat­chen op rij win­nen en we heb­ben weer adem.”(fbu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.