“Ie­der­een heeft snel een me­ning klaar, kijk naar de zaakDe Pauw”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Boeck ge­groeid? Een beet­je zelf­in­ge­no­men, een tik­je hau­tain …

(on­der­breekt) “Je kent Lo­ren­zo Stae­lens ook. Zou­den wij zo goed sa­men­wer­ken, nu al voor de der­de keer al, als ik een hau­tai­ne gast zou zijn? Ik zal je wat zeg­gen: diep bin­nen­in ben ik juist heel in­tro­vert, he­le­maal geen ta­fel­sprin­ger. Mis­schien komt dát dan hau­tain over? Ik heb in­tus­sen af­ge­leerd om te­gen de per­cep­tie te vech­ten. Men­sen die mij niet ken­nen, maar die me wil­len be­oor­de­len… fi­ne! Ach, ie­der­een heeft mo­men­teel een me­ning over al­les. Zo­als over Bart De Pauw. Zon­der dat we we­ten wat er is ge­beurd. Zo sim­pel is het. Je krijgt een stem­pel waar je niet meer van­af ge­raakt.”

In fe­bru­a­ri zei je als werk­loos ● trai­ner: ik wil ein­de­lijk eens een pro­ject op de lan­ge ter­mijn. Vind je dat nu bij Kort­rijk?

“Dat ik nu op­nieuw cri­sis­ma­na­ger ben, is de lo­gi­ca zel­ve. Maar ik wil weer voet­bal­ma­na­ger wor­den. Weer bou­wen, wat mij bij Cer­cle Brug­ge wel is ge­lukt. Bij Waas­land-Be­ve­ren en Moes­kroen niet, daar had ik mis­schien na het eer­ste sei­zoen zélf moe­ten zeg­gen: Stop, jul­lie heb­ben een heel an­der plan dan ik. Ik moet zeg­gen dat ik het ge­voel heb dat ik hier ben te­recht­ge­ko­men bij een sta­bie­le club met veel om­ka­de­ring, an­ders dan bij Cer­cle. Waar op ter­mijn veel mo­ge­lijk is, als we ons red­den.”

Eind fe­bru­a­ri zei je ook nog ● dat trai­ners maar 20 pro­cent ver­schil ma­ken.

“Daar blijf ik bij. En met de­ze ster­ke staf gaan we dat ver­schil ook ma­ken, daar ben ik van over­tuigd.”

Hoe­veel be­draagt de loon­mas­sa ● van je spe­lers­groep?

“Dat weet ik niet. Waar­om?”

Die be­paalt het eind­klas­se­ment, ● zei je toen ook.

“Ik zie in elk ge­val véél kwa­li­teit en naar ik hoor­de is er spor­tief meer ge­ïn­ves­teerd dan ooit bij Kort­rijk. En in ja­nu­a­ri komt er ook nog wel ver­ster­king.”

Dat heb je met rij­ke Ma­le­ï­siers ● als ei­ge­naar. Al ken­nis­ge­maakt met CEO Ken Choo?

“Neen. Dat komt nog wel. Ik ben hier pas een week, heb er nog geen se­con­de bij stil­ge­staan. Er was hier vol­doen­de an­der werk.” (lacht)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.