De nieu­we Mat­thew Gilm­o­re

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Goud EK af­val­ling 2017 Win­naar Toe­komst­zes­daag­se Gent 2016 Brons WK pun­ten­koers 2015

Doel op de pis­te?

“To­kio 2020 is het ul­tie­me doel en daar werk ik naar­toe. Vol­gend jaar be­gin­nen de se­lec­tie­wed­strij­den. Ik wil in het team van de ploe­gen­ach­ter­vol­ging zit­ten en ook het om­ni­um rij­den. Wie op dat mo­ment de bes­te is, zal die rij­den in To­kio. We gaan er sa­men voor. En de bonds­coach zal dan de bes­te kie­zen.”

Wat op de weg?

“Ik wil ook daar schit­te­ren. Als de­bu­tant bij de be­lof­ten won ik in de top­com­pe­ti­tie, werd twee­de in de Gooi­k­se Pijl en der­de in Parijs-Tours. Dan ben je niet slecht. Ik krijg veel steun van ploeg­lei­der Kurt Van de Wou­wer. Als je ver­trou­wen krijgt en in je je­zelf ge­looft, kan je veel be­rei­ken.”

Het gro­te voor­beeld?

“Brad­ley Wig­gins. Wat een per­soon­lijk­heid... Vo­rig jaar heb ik hem met een klein hart­je om een hand­te­ke­ning ge­vraagd. Het was een droom om met hem op de fo­to te staan. Ik kijk ook al­tijd naar zijn do­cu­men­tai­res. Toch jam­mer dat hij een jaar te vroeg is ge­stopt. Stel je voor dat hij nu zou mee­rij­den...” Maar dat vind ik tof, want ik wil daar ook wel eens mijn gren­zen op­zoe­ken. Ik heb op de weg nog niet echt de kans ge­had om te be­wij­zen wat ik kan. Maar de com­bi­na­tie is zwaar, ze­ker als je vaak moet trai­nen voor de ploe­gen­ach­ter­vol­ging. Dat vergt een spe­ci­fie­ke voor­be­rei­ding voor een in­span­ning van vier mi­nu­ten. Je traint kracht, maar ver­liest uit­hou­ding. Toch kan ik het al­le jon­ge­ren aan­ra­den.”

Het gro­te voor­beeld?

“Het Au­stra­li­sche fe­no­meen Ca­me­ron Mey­er. Een­maal hij op vol­le toe­ren draait, is hij niet meer te stop­pen. In de pun­ten­koers zet hij aan van op de kop en dan moet ie­der­een pas­sen. Hij pakt een ron­de en gaat dan dood­leuk ge­woon weer op kop rij­den. Hij maakt ons be­la­che­lijk. Schrijf maar op: hij wil win­nen in Gent, hij wil die klas­sie­ker op zijn pal­ma­res.”

Ken­ny De Ke­te­le en Moreno De Pauw be­ken­den ● met­een kleur op de ope­nings­avond. Heel over­tui­gend won­nen ze de ploe­gaf­val­ling, tra­di­ti­o­neel een num­mer waar­in men met open vi­zier ten strij­de trekt.

“De ploe­gen­af­val­ling is een pres­ti­ge­num­mer. Daar­in moet je met­een kleur be­ken­nen”, stel­de de bij­zon­der gre­ti­ge De Ke­te­le. “Pun­ten pak­ken blijft be­lang­rijk en dus ne­men we el­ke kans wel zich aan­dient te baat om een bo­nus te ver­wer­ven.”

Winst van De Ke­te­le - De Pauw in de chro­no­rit zet­te het goed­ge­vul­de Kuip­ke een twee­de keer op stel­ten. Wie wil win­nen, zal over goe­de pa­pie­ren moe­ten be­schik­ken om De Ke­te­le - De Pauw te klop­pen.

De eer­ste ploeg­koers van de­ze zes­daag­se werd ge­won­nen door de Ne­der­lan­ders Yoe­ri Ha­vik en Wim Stroe­tin­ga, die De Ke­te­le - De Pauw en de jon­ge tan­dem De Vyl­der - Ghys voor­af­ging. De rest kreeg draai­en om de oren. Aan­ge­zien twee niet zon­der drie kan, won Moreno De Pauw ook nog de der­ny­reeks. De Ke­te­le - De Pauw liet krui­mels voor de rest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.