“We heb­ben al­les in ei­gen han­den”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport - PATRICK CEULEMANS

Nog twee speel­da­gen staan er in de eer­ste ● ron­de van de FIBA Eu­ro­pe Cup op de af­fi­che. Na de par­tij van­avond wordt de laat­ste speel­dag, en dit van­we­ge de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den van de Belgian Li­ons (24 en 26 no­vem­ber), pas op 6 de­cem­ber af­ge­werkt. Als Te­le­net Gi­ants Ant­werp twee­maal wint is het groeps­win­naar en is het ze­ker van Eu­ro­pees over­win­te­ren. Bij één ne­der­laag wordt het re­ke­nen en dreigt mis­schien wel de uit­scha­ke­ling. “Bij een ge­lij­ke stand met Gro­nin­gen en Le Portel wordt er ge­ke­ken naar het doel­sal­do van de drie ploe­gen. Re­ke­nen op een uit­schui­ver van Gro­nin­gen in ei­gen mid­den te­gen het Bosni­sche Sa­ra­je­vo is niet re­a­lis­tisch. We moe­ten dan ook uit­gaan van on­ze ei­gen kracht”, zegt coach Roel Moors. “We moe­ten ver­der bou­wen op de col­lec­tie­ve pres­ta­tie van zon­dag te­gen Kan­goe­roes Wil­le­broek en voor­al fy­siek pre­sent te­ke­nen te­gen een at­le­tisch Le Portel. In de heen­match de­den zij ons op dat vlak pijn.”

Te­le­net Gi­ants Ant­werp ver­loor in Frank­rijk met 94-79. Winst van­avond is een must, met meer dan vijf­tien pun­ten zou ide­aal zijn en in dat ge­val staat de deur naar de twee­de ron­de van de FIBA Eu­ro­pe Cup op een kier. Maar Le Portel be­wees dat het klaar is. In de Fran­se Pro A won het af­ge­lo­pen speel­dag met 96-69 van Cha­lon-Reims en het prijkt het met vijf op ne­gen op een ge­deel­de vijf­de plaats.

De Ame­ri­kaan­se gu­ard Ro­bert Hol­den is de draai­schijf van Le Portel. “Ze zijn niet echt groot, maar kop­pe­len een enor­me fy­sie­ke kracht aan col­lec­ti­vi­teit”, waar­schuwt Moors. “Al­le spe­lers zul­len voor­al de­fen­sief van­af de eer­ste se­con­de bij de les moe­ten zijn.”

Le Portel, dat vo­rig sei­zoen de prijs won van bes­te fans van de Fran­se Pro A, komt met ve­le sup­por­ters naar de Lot­to Are­na af­ge­zakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.