“In het voetbal gaat het nog al­tijd om win­nen”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (gf)

De moei­lij­ke ver­plaat­sing naar Wit­g­oor le­ver­de RC Me­che­len één punt op. Wel­licht een juis­te uit­slag na een match waar­in bei­de ploe­gen elk een helft voor hun re­ke­ning na­men.

“Voor de rust was Wit­g­oor de be­te­re ploeg”, vond doel­man Fré­de­ric Le­dent. “Het speel­de hoog, zet­te veel druk en de 1-0 bij de rust was niet he­le­maal on­lo­gisch.”

Niet voor het eerst dit sei­zoen kon RC Me­che­len na de pau­ze de scha­de nog her­stel­len. “In de twee­de helft wa­ren wij dan weer be­ter. We heb­ben ver­schil­len­de kan­sen ge­kre­gen en spij­tig ge­noeg kon­den we daar maar één go­al uit sco­ren. Er vloog nog wel een bal te­gen de paal. Er was nog een dis­cu­ta­bel hand­spel in de gro­te recht­hoek. Maar over de 90 mi­nu­ten was een ge­lijk­spel vol­gens mij een juist re­sul­taat.”

Ra­cing blijft zo on­ge­sla­gen, maar de doel­man plaatst daar toch een kant­te­ke­ning bij. “We moe­ten eens op­nieuw en­ke­le ke­ren gaan win­nen. Want in on­ze voor­bije vier wed­strij­den speel­den we drie keer ge­lijk. En zo schiet je niet veel op in het klas­se­ment. In­te­gen­deel: ik zie dat an­de­re ploe­gen dich­ter­bij ko­men. En dan heb ik het niet over de ploe­gen bo­ven­aan, want Berg en Dal en Kon­tich speel­den nu ook ge­lijk. Nee, kijk maar eens naar Op­puurs. Dat won voor de der­de keer op rij en is ons tot op vijf pun­ten ge­na­derd. Het is mooi niet te ver­lie­zen, maar we moe­ten er­over wa­ken dat we niet te veel ge­lijk­spe­len. Oké, je be­stelt zo­iets niet, maar toch heb­ben we snel weer eens een ze­ge no­dig om bo­ven­aan te blij­ven mee­draai­en. Want lijst­jes met zo­veel mat­chen zon­der ver­lies, dat is al­le­maal mooi en wel, maar in het voetbal gaat het nog al­tijd om win­nen, hé.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.