“We zit­ten mooi op sche­ma”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (ku­gu)

Een noch­tans ge­ha­vend Ly­ra liep zon­dag op het veld van hek­ken­slui­ter GR Ka­te­lij­ne naar zijn vier­de over­win­ning op rij. De Pal­lie­ters de­den bo­ven­dien fraaie za­ken en zien dicht­ste ach­ter­vol­gers Berg en Dal en Lil­le nu al op vijf pun­ten vol­gen.

Eén helft lang kon ro­de lan­taarn ● Ka­te­lij­ne ge­lij­ke tred hou­den met Ly­ra, maar in het vier­de kwar­tier ont­bon­den de Pal­lie­ters dan toch hun dui­vels. Heel snel al liep rood­wit 0-3 uit. Met­een was de wed­strijd ge­speeld.

“Voor rust was het bij ons in­der­daad met hor­ten en sto­ten”, geeft doel­man Kristof Maes toe. “Door de ve­le nood­ge­dwon­gen wij­zi­gin­gen was het wel wat zoe­ken en bo­ven­dien speel­de de fel­le te­gen­wind ons wat par­ten. Maar na de pau­ze toon­den we wel snel ons wa­re ge­laat. Ik denk dat er uit­ein­de­lijk wei­nig op on­ze ze­ge viel af te din­gen.”

Een drie­pun­ter die ook nog door Maes zelf kleur werd ge­ge­ven, want hij stop­te een straf­schop. “En zo slaag­den we er­in om de vier­de clean sheet van het sei­zoen in te schrij­ven”, geeft hij aan. “Ja, we zijn in de groep heel erg met dit soort van sta­tis­tie­ken be­zig. De hon­ger om er een sterk sei­zoen van te ma­ken, is bij­zon­der groot.”

Ly­ra deed al­vast goe­de za­ken in het klas­se­ment. Eer­ste ach­ter­vol­ger Berg en Dal liet een steek val­len te­gen Kon­tich en volgt nu, net als ti­tel­fa­vo­riet Lil­le, al op vijf pun­ten. Maes: “Dat is mis­schien leuk, maar we zijn er echt niet mee be­zig. We wis­ten voor aan­vang van het sei­zoen dat een vier­tal ploe­gen in de­ze reeks met flink wat am­bi­tie het sei­zoen zou­den be­gin­nen. Ly­ra is een van die ploe­gen. We heb­ben af­ge­spro­ken om lou­ter on­ze com­pe­ti­tie te spe­len en voor­al niet naar an­de­ren te kij­ken. We zit­ten op sche­ma, maar blij­ven heel nuch­ter.”

Za­ter­dag al kan Ly­ra zijn mar­ge te­gen­over Berg en Dal uit­brei­den. Dan staan bei­de teams op Doel­vel­den te­gen­over el­kaar. “We wil­len thuis zo veel mo­ge­lijk pun­ten sprok­ke­len. Of het nu te­gen Berg en Dal of GR Ka­te­lij­ne is. Maar net als twee we­ken ge­le­den te­gen Lil­le zal ook de­ze con­fron­ta­tie niet be­pa­lend zijn voor de ti­tel.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.