“Ik bleef wel op de bank zit­ten”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (jp)

Voor de vijf­de week op rij leed Rij­me­nam geen ne­der­laag en dat was zon­dag net iets be­lang­rij­ker dan an­ders, want het won de der­by te­gen Peulis met 3-1. Daar had Glen Hert­mans met twee tref­fers zijn aan­deel in. “De wed­strijd be­gon in mi­neur voor ons, want we kwa­men al vrij vroeg en op een on­ge­luk­ki­ge ma­nier op ach­ter­stand. De kop­jes gin­gen even naar be­ne­den, maar daar­na zijn we be­gin­nen te voet­bal­len. Nog voor de rust kon ik de ge­lijk­ma­ker sco­ren”, ver­telt Hert­mans. “Tij­dens de rust heb­ben we el­kaar op­ge­pept en we be­gon­nen sterk aan de twee­de helft. Dat re­sul­teer­de in mijn twee­de tref­fer, maar bij dat doel­punt be­land­de ik nog­al fel te­gen het doel­hout. Ik voel­de heel wat pijn aan mijn arm en aan mijn kin, waar­door ik nood­ge­dwon­gen ver­van­gen moest wor­den. Ik ben wel op de bank blij­ven zit­ten, want ik wou het ver­de­re ver­loop van de wed­strijd mee­ma­ken. Toen Peulis tot tien werd her­leid en we even la­ter ook nog een der­de keer kon­den sco­ren, was de buit bin­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.