WK DRIEBANDEN IN BO­LI­VIË “WK-ti­tel blijft spe­ci­aal”

Fré­dé­ric Caud­ron kroont zich voor der­de keer tot we­reld­kam­pi­oen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - TESS VAN LINDEN

Driebanden blijft een op en top Bel­gi­sche sport. Dat be­we­zen Fré­dé­ric Caud­ron en Ed­dy Mer­ckx af­ge­lo­pen week­end nog maar eens. In Bo­li­vië stoot­ten de twee vlot door naar de fi­na­le van het WK driebanden. Daar­in maak­te Caud­ron al snel kor­te met­ten met Ed­dy Mer­ckx. Met een 40-16 ze­ge kroon­de de in­wo­ner uit Mal­le zich voor de der­de keer in zijn car­ri­è­re tot we­reld­kam­pi­oen. Ook op de we­reld­rang­lijst wordt hij de nieu­we num­mer één.

Slechts ne­gen beur­ten. Meer had Caud­ron zon­dag niet no­dig om in de WK-fi­na­le de maat te ne­men van Ed­dy Mer­ckx. Met een ge­mid­del­de van maar liefst 4,444 ca­ram­bo­les per beurt schreef hij zelfs ge­schie­de­nis. Nooit eer­der speel­de ie­mand een be­te­re WK­fi­na­le. “Dit was in­der­daad een he­le pres­ta­tie”, lacht Caud­ron. “Hoe­wel het voor mij toch even span­nend werd. Ik had na­me­lijk een erg moei­lij­ke acht­ste en hal­ve fi­na­le ach­ter de rug. Van­daar dat ik in de fi­na­le he­le­maal op scherp stond. Ik was erg ge­fo­cust en heb Mer­ckx geen en­ke­le kans ge­ge­ven. De fi­na­le ver­liep per­fect. Hoe­wel Ed­dy ze­ker niet slecht was. An­ders sta je na­tuur­lijk niet in de fi­na­le.”

Bui­ten het bil­jar­ten zijn Mer­ckx en Caud­ron goe­de vrien­den. Speel­de dat geen rol tij­dens de fi­na­le? Ui­ter­aard speel­den ze in het ver­le­den al meer­maals te­gen el­kaar, maar een WK-fi­na­le blijft toch iets spe­ci­aals.

“Dat ver­geet je als je te­gen­over el­kaar komt te staan in zo’n fi­na­le. We wa­ren blij dat we het te­gen el­kaar moch­ten op­ne­men, ook om­dat het de eer­ste keer was dat er twee Bel­gen in een WK-fi­na­le ston­den. We gun­den het el­kaar ook wel, maar dat heeft niet mee­ge­speeld in de ma­nier waar­op we de wed­strijd be­na­derd heb­ben. We zijn er al­le­bei hon­derd pro­cent voor ge­gaan. Dat Bel­gië het zo goed doet in het driebanden, we­ten we al lan­ger. We we­ten heel goed wat we waard zijn in het cir­cuit.”

Voor de 49-ja­ri­ge in­wo­ner uit Mal­le be­te­ken­de het suc­ces in Bo­li­vië de der­de we­reld­ti­tel uit zijn car­ri­è­re. Eer­der werd Caud­ron ook in 1999 in Co­lom­bia en in 2013 voor ei­gen pu­bliek in Ant­wer­pen nog we­reld­kam­pi­oen. “Maar een we­reld­ti­tel blijft spe­ci­aal. De be­lang­stel­ling is veel gro­ter dan nor­maal. Bo­ven­dien moet je er staan op het juis­te mo­ment. Het WK is een mo­ment­op­na­me: al­les moet goed zit­ten om te kun­nen win­nen. In een we­reld­be­ker zijn er ver­schil­len­de man­ches en is één min­de­re dag geen pro­bleem. Op een WK is dat fa­taal. Van­daar dat de­ze ti­tel voor mij, ook met tien we­reld­be­kers op mijn naam, nog steeds be­lang­rijk is. Ei­gen­lijk is het voor mij een be­ves­ti­ging van een goed sei­zoen. In de aan­loop naar het WK deed ik het al erg goed op de we­reld­be­ker­man­ches.”

De ti­tel van Caud­ron be­te­ken­de de 31ste Bel­gi­sche WK-ti­tel op ze­ven­tig edi­ties. De an­de­re Bel­gen op de ere­lijst zijn Ray­mond Ceulemans (21 keer), René Vin­ger­hoedt (2), Lu­do Die­lis (2), Ed­dy Mer­ckx (2) en Jo­zef Phi­li­poom.

FO­TO SPOR­ZA.BE

Fré­dé­ric Caud­ron met de gou­den me­dail­le om de hals na de WK-fi­na­le in Bo­li­vië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.