“Ik wil meer we­ten over de lucht die on­ze kin­de­ren in­a­de­men”

Zorg­juf in be­val­lings­ver­lof komt toch naar school voor me­ting Gr­een­pea­ce

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - WARD BOSMANS

Dat het in ons land niet zo goed ge­steld is met de lucht­kwa­li­teit, is al­ge­meen ge­we­ten. Wel­licht tast dat de ge­zond­heid van on­ze kin­de­ren aan. Om dat te on­der­zoe­ken, start­te Gr­een­pea­ce dins­dag met de me­ting van de lucht­kwa­li­teit in meer dan 250 Bel­gi­sche scho­len, waar­on­der De Ark in Bat­tel (Me­che­len).

In on­ze re­gio doen vijf­tien scho­len ● mee aan het on­der­zoek. Ze kre­gen al­le­maal drie meet­buis­jes die ze dins­dag moch­ten op­han­gen op drie ver­schil­len­de plaat­sen in hun school. Er wordt tel­kens ge­me­ten aan de school­poort, op de speel­plaats en in een van de klas­sen.

De scho­len le­ve­ren de meet­buis­jes op 12 de­cem­ber te­rug aan Gr­een­pea­ce, die ze laat ana­ly­se­ren in een la­bo­ra­to­ri­um. De re­sul­ta­ten wor­den vol­gend jaar in maart ver­wacht.

Bij ba­sis­school De Ark in Bat­tel zijn ze erg be­nieuwd naar die re­sul­ta­ten. “On­ze school ligt vlak bij het zeer druk­ke ver­keers­com­plex in Bat­tel met on­der meer de op- en af­rit­ten van de E19 en de toe- gang­s­weg naar de In­du­strie­zo­ne Noord. Toen we la­zen dat Gr­een­pea­ce de­ze ac­tie zou doen, heb- ben we met­een in­ge­te­kend. Zelfs een van de ou­ders maak­te ons at­tent op dit ini­ti­a­tief”, legt di­rec­tri- ce Ann Broothaerts uit.

Lies Ve­relst, zorg­leer­kracht van de kleu­ters bij De Ark, is met be­val­lings­ver­lof, maar gaf zich toch op als vrij­wil­li­ger. “Ik ben zelf heel erg be­gaan met het mi­li­eu en vond het daar­om een goeie ge­le­gen­heid om meer te we­ten te ko­men over de kwa­li­teit van de lucht die on­ze 250 kin­de­ren da­ge­lijks in­a­de­men. Ei­gen­lijk is het maar een klei­ne in­span­ning.”

“Van­daag moesten we de meet­buis­jes op­han­gen op drie plaat­sen in de school”, zegt Lies Ve­relst. “Na­tuur­lijk wordt er ook in de les­sen ge­praat over dit pro­ject. We

ANN BROOTHAERTS Di­rec­tri­ce Ba­sis­school De Ark ‘‘Wan­neer wij­zelf niet meer met de au­to rij­den, wordt de lucht bo­ven on­ze school niet plots pro­per­der.’’

kre­gen van Gr­een­pea­ce een aan­tal voor­beeld­les­sen die we kun­nen ver­wer­ken in het nor­ma­le les­sen­pak­ket. Voor­al de kin­de­ren van het vier­de leer­jaar vol­gen het pro­ject nauw­ge­zet op.”

Ei­gen moes­tuin

Zo­als de mees­te scho­len doet De Ark al veel in­span­nin­gen op het vlak van mi­li­eu. De Dik­ke­t­rui­en­dag en de We­reld­wa­ter­dag staan jaar­lijks op de agen­da, maar de school heeft ook een ei­gen moes­tuin­tje, en­ke­le kip­pen en een­den. De kin­de­ren en hun ou­ders doen ook een duit in het zak­je. “We vra­gen om geen alu­mi­ni­um­fo­lie mee te bren­gen en geen in­di­vi­du­eel ver­pak­te koe­ken. We ver­kie­zen een drink­bus bo­ven een blik­je of een plas­tic fles­je. Op die ma­nier be­per­ken we ons af­val tot een mi­ni­mum. Het valt mij ook op dat veel kin­de­ren met de fiets of te voet naar school ko­men. Het zijn er ze­ker meer dan de helft”, zegt di­rec­tri­ce Ann Broothaerts.

Vlak bij ver­keers­as

“Ik ben heel be­nieuwd naar de re­sul­ta­ten van de me­ting. We zit­ten niet in het cen­trum van een groot­stad, maar we zit­ten wel heel dicht te­gen een gro­te ver­keers­as. We ho­pen dat het mee­valt, maar stel dat de re­sul­ta­ten niet po­si­tief zijn, dan zijn er geen voor de hand lig­gen­de oplossingen”, legt Broothaerts uit.

“Het pro­bleem is ook veel bre­der dan de school. Het is niet zo dat wan­neer wij­zelf niet meer met de au­to rij­den, de lucht bo­ven on­ze school plots pro­per­der zou zijn. De he­le maat­schap­pij moet zich be­wust wor­den van de in­vloed die ons ge­drag heeft op de kwa­li­teit van on­ze leef­om­ge­ving.”

FO­TO GIL PLAQUET

Lies Ve­relst, zorg­leer­kracht van de kleu­ters bij De Ark, is met be­val­lings­ver­lof, maar gaf zich toch op als vrij­wil­li­ger.

FO­TO GIL PLAQUET

De leer­lin­gen krij­gen zelf ook les over het pro­ject.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.