Van bij­en­ho­tel in Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver tot fruit­dreef in Bonheiden

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (wabo)

De scho­len die zich voor de ac­tie van Gr­een­pea­ce heb­ben in­ge­schre­ven, de­len al­le­maal een gro­te be­zorgd­heid voor het mi­li­eu.

Di­rec­teur Da­niel Le­pa­ge van de ● ge­meen­te­lij­ke ba­sis­school Dijk­stein in Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver zegt dat zijn school ook veel be­lang hecht aan mi­li­eu. “Ik ben zeer be­nieuwd naar de kwa­li­teit van de lucht bo­ven on­ze school. Zo­dra we de re­sul­ta­ten ken­nen, kun­nen we even­tu­eel ver­de­re ac­ties on­der­ne­men om on­ze leer­lin­gen en hun ou­ders te sen­si­bi­li­se­ren.”

De 581 kin­de­ren van de school zijn ook nu al be­wust be­zig met het mi­li­eu. Ze zor­gen voor een ge­schei­den af­va­l­op­ha­ling, er is een ei­gen school­veld­je en zelfs een bij­en­ho­tel.

Vrije ba­sis­school De Ka­me­le­on in Op­puurs (Sint-Amands) kan je ge­rust een plat­te­lands­school noe­men. “Als we het wat bre­der zien, dan zit­ten we in de gro­te drie­hoek tus­sen Ant­wer­pen, Brus­sel en Gent. Ik vraag mij af welk ef­fect dat op de lucht­kwa­li­teit heeft”, zegt di­rec­tri­ce Hil­de Smets. “Wij doen al veel pro­jec­ten rond mi­li­eu, on­der meer in sa­men­wer­king met Iva­rem, maar het is bij mijn we­ten de eer­ste keer dat de kwa­li­teit van de lucht aan bod komt.”

Ba­sis­school Klim-Op staat vol­gens di­rec­tri­ce Es­ther De Ca­lu­we be­kend als ‘de groe­ne long’ van Bonheiden. “Wij zijn een zeer groe­ne school met een groot gras­perk, een bui­ten­klas, een wa­ter­poel­tje, een fruit­dreef, een com­post­vat en zelfs een pad­den­stoe­len­bos waar we eet­ba­re pad­den­stoe­len kwe­ken.”

Bij Klim-Op wil­len ze de meet­re­sul­ta­ten zelfs gaan ver­ge­lij­ken met die van an­de­re scho­len. De re­den: mo­men­teel zorgt een om­lei­ding voor ex­tra ver­keer langs de school, wat wel­licht ook een slech­te­re lucht­kwa­li­teit als ge­volg heeft. “Zelf doen wij sa­men met het ge­meen­te­be­stuur heel wat in­span­nin­gen om het au­to­ver­keer te be­per­ken. Ie­der­een die met de fiets of te voet naar school komt, kan ‘du­ca­ten’ ver­die­nen. Die du­ca­ten kun­nen de kin­de­ren op de ker­mis in­rui­len om er leu­ke din­gen mee te doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.