“On­ze ba­nen van be­ton lij­ken boe­mel­weg”

In­wo­ner die zelf en­quê­te ver­spreid­de ont­van­gen door ge­meen­te­be­stuur

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - BERT PROVOOST

Een de­le­ga­tie van het ge­meen­te­be­stuur van Heist-op-den-Berg heeft in­wo­ner Marc Na­veld uit deel­ge­meen­te Schriek ont­van­gen. Hij mocht de re­sul­ta­ten toe­lich­ten van zijn en­quê­te over be­ton­ba­nen, die hij in 3.300 bus­sen stak.

PATRICK FEYAERTS Sche­pen van Open­ba­re Wer­ken ‘‘Hij wil hier­mee be­lan­ge­loos iets voor de ge­meen­schap doen en dat siert hem.’’

“Mid­den 2016 heb ik 3.300 pe­ti­ties ● rond­ge­dra­gen bin­nen Heistop-den-Berg. Ik heb ze in al­le brie­ven­bus­sen ge­sto­ken langs be­ton­ba­nen. Ik er­ger me na­me­lijk al lang aan de ve­le ou­de be­ton­ba­nen die soms in er­bar­me­lij­ke staat zijn. Ze lij­ken soms meer op een boe­mel­weg. Daar­om wil­de ik aan de hand van een vra­gen­lijst pol­sen wat de men­sen die langs de be­ton­ba­nen wo­nen daar­van vin­den”, legt de bus­chauf­feur uit.

“Ik heb en­ke­le tien­tal­len re­ac­ties ge­kre­gen. Ver­ont­rus­tend is dat er bij­voor­beeld wel wat re­ac­tie ge­ko­men is uit bij­voor­beeld Wit­te Gracht in Wie­k­evorst. De be­ton­vak­ken wer­den en­ke­le ja­ren ge­le­den op­ge­spo­ten, slech­te be­ton­vak­ken uit­ge­bro­ken en op­ge­vuld met nieu­we be­ton, voe­gen uit­ge­sle­pen, en­zo­voort. Uit­ein­de­lijk is de be­ton­baan af­ge­schraapt en zijn de voe­gen op­ge­spo­ten met pek. Een paar jaar la­ter lig­gen de pla­ten weer los en zijn ze ver­zakt en is de baan ru­moe­ri­ger dan ooit. Zo zijn er nog stra­ten.”

“Het pro­bleem is dat er han­den­vol geld naar de her­stel­lin­gen gaat van ge­bro­ken of be­scha­dig­de be­ton­vak­ken. Dat is een lo­pen­de re­ke­ning. Daar­om wil ik plei­ten voor meer as­falt. Als het in één keer goed ge­beurt, dan valt die lo­pen­de re­ke­ning weg. Dat wil­de ik als ge­ën­ga­geer­de bur­ger dui­de­lijk ma­ken. Dan wor­den on­ze cen­ten be­ter ge­bruikt en wordt het voor ie­der­een aan­ge­na­mer om langs de ver­bin­dings­we­gen te wo­nen.”

Wach­ten op gro­te­re heraan­leg

Sche­pen van Open­ba­re Wer­ken Patrick Feyaerts (Open Vld) zegt dat hij Marc be­won­dert voor zijn in­span­nin­gen. “Zijn in­zet is enorm knap en dat heb ik hem ook ge­zegd. Hij wil hier­mee be­lan­ge­loos iets voor de ge­meen­schap doen en dat siert hem. Het aan­tal re­ac­ties dat hij heeft ont­van­gen, is niet over­wel­di­gend groot. Ei­gen­lijk is dat niet eens zo erg, want over de bood­schap zijn we het ei­gen­lijk niet on­eens. En­kel zijn ti­ming is niet de on­ze”, klinkt het.

“In de Heist-Goor­straat heb­ben we bij­voor­beeld as­falt ge­legd en we doen dat bin­nen­kort ook in de Bre­destraat. Ook wij zien lie­ver as­falt op de ver­bin­dings­we­gen in plaats van be­ton, maar wij vin­den dat we die gi­gan­ti­sche kos­ten nu niet kun­nen doen zon­der dat daar een ver­nieu­wing van de ri­o­le­rin­gen mee ge­paard gaat. An­ders ris­ke­ren we dat de heraan­ge­leg­de weg bin­nen een paar jaar op­nieuw aan­ge­legd moet wor­den. Als de ri­o­le­rin­gen ver­nieuwd wor­den, dan wor­den de kos­ten voor de weg zelf voor een stuk ook door HidroRio be­taald. In af­wach­ting van een gro­te heraan­leg met as­falt blij­ven we wel jaar­lijks de ge­bro­ken pla­ten her­stel­len, zo­dat het voor de men­sen langs die baan leef­baar blijft”, zegt Feyaerts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.