Die­ven ste­len ban­den bij Cit­ro­ën

In­bre­kers knip­pen ope­ning in om­hei­ning

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - THEO DERKINDEREN

In­bre­kers heb­ben meer dan hon­derd au­to­ban­den en vel­gen ge­sto­len bij Cit­ro­ën Me­che­len op de Ant­werp­se­steen­weg. De die­ven heb­ben heel wat werk ge­had om de ban­den in hun voer­tuig te krij­gen.

De dief­stal ge­beur­de het voor­bije ● week­end al, maar werd pas maan­dag­och­tend vast­ge­steld. “De da­ders heb­ben een gro­te con­tai­ner open­ge­bro­ken waar­in de ban­den en vel­gen za­ten, klaar om weg­ge­bracht te wor­den naar een ban­den­ho­tel. Heel wat klan­ten zijn over­ge­scha­keld naar win­ter­ban­den, het ho­tel stoc­keert die ban­den”, zegt Ma­rio Van Dij­ck van Cit­ro­ën Me­che­len. “Er zijn niet al­leen zo­mer­ban­den ge­sto­len. De die­ven heb­ben ook een hon­derd­tal fon­kel­nieu­we win­ter­ban­den op velg mee­ge­no­men. Eén set­je win­ter- of zo­mer­ban­den op velg kost toch tot 600 eu­ro.”

Gat in om­hei­ning

“Het moet ge­beurd zijn tus­sen vrij­dag 18u en maan­dag 8.30u. Al­les wijst er­op dat de da­ders een om­hei­ning heb­ben door­ge­knipt. Ze moe­ten heel wat werk heb­ben ge­had om de au­to­ban­den naar hun be­stel­wa­gen of vracht­wa­gen te trans­por­te­ren. Dat moet al rol­lend ge­beurd zijn. De die­ven, ver­moe­de­lijk meer dan twee, zijn hier een tijd­je be­zig ge­weest.”

“Het moe­ten al­les­zins men­sen zijn die we­ten waar ze met de ge­sto­len ban­den te­recht­kun­nen. Ze moe­ten een af­zet­markt heb­ben. Het oost­blok? Dat zou kun­nen. Een il­le­gaal cir­cuit in ei­gen land? Dat is ook een mo­ge­lijk­heid. De po­li­tie en re­cher­che zijn met een gron­dig on­der­zoek be­gon­nen.”

Het is niet de eer­ste keer dat er die­ven toe­slaan bij de Cit­ro­ën-ga­ra­ge. “En­ke­le ja­ren ge­le­den wer­den er ook al eens au­to­ban­den ge­sto­len. Een ge­tui­ge zet­te toen de ach­ter­vol­ging in. Om hem te kun­nen af­schud­den, heb­ben ze toen en­ke­le ge­sto­len ban­den uit de rij­den­de be­stel­wa­gen ge­gooid.”

Wie het voor­bije week­end iets ver­dachts heeft op­ge­merkt in de buurt van Cit­ro­ën Me­che­len, wordt ver­zocht om con­tact te ne­men met de po­li­tie. “Het klein­ste tip­je is wel­kom. Het kan tot een door­braak lei­den.”

FO­TO GIL PLAQUET

Vol­gens Ma­rio Van Dij­ck is er een hon­derd­tal ban­den ge­sto­len in zijn ga­ra­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.