UW ME­NING

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Opinie -

staat open voor be­knop­te re­ac­ties. De re­dac­tie heeft het recht uw brief te re­di­ge­ren of in te kor­ten. Ver­meld steeds uw naam en adres. Le­zers­brie­ven, Kat­wilg­weg 2, 2050 Ant­wer­pen of brie­ven@gva.be

Gr­een­pea­ce meet lucht­ver­vui­ling in scho­len

Om­dat on­ze re­ge­ring zich be­zig­houdt met al­ler­lei an­de­re za­ken dan de lucht­kwa­li­teit in ons land, heeft Gr­een­pea­ce het heft in ei­gen han­den ge­no­men. De mi­li­eu­or­ga­ni­sa­tie heeft in ruim 250 la­ge­re scho­len meet­buis­jes ge­han­gen om de stik­stof­di­oxi­de (NO2) van het ver­keer die recht­streeks de klas­lo­ka­len bin­nen­dringt te me­ten. Ik hou mijn hart al vast voor de re­sul­ta­ten. Dit gif­tig goed­je sluipt im­mers zo­maar on­ze adem­ha­lings­we­gen bin­nen. Je moet geen dok­ter zijn om te zien dat dit geen po­si­tie­ve re­sul­ta­ten zal op­le­ve­ren. Kin­de­ren zijn nog vol­op be­zig een im­muun­sys­teem te ont­wik­ke­len, maar te veel stik­stof­di­oxi­de kan dit to­taal ont­re­ge­len. De meet­buis­jes zul­len in de loop van maart 2018 be­ves­ti­gen of de kwa­li­teit van de lucht in ons land nog door de beu­gel kan. Be­dankt Gr­een­pea­ce om van de ge­zond­heid van on­ze vol­gen­de ge­ne­ra­ties een pri­o­ri­teit te ma­ken!

ED­DY WOLFS, TREMELO

Kri­tiek Ke­vin De Bruy­ne

Dat de Bel­gi­sche bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez Ke­vin De Bruy­ne de le­vie­ten niet leest na zijn open­lij­ke kri­tiek op de tac­tiek, doet de wenk­brau­wen fron­sen. Al­leen al het feit dat de ster­spe­ler van Man­ches­ter Ci­ty dit via de pers doet, moet vol­doen­de zijn om hem uit de ploeg te zet­ten. Rad­ja Naing­go­lan werd voor min­der niet meer op­ge­roe­pen. On­der­tus­sen krij­gen we twee kam­pen bij de Ro­de Dui­vels en dat zal het sa­men­spel niet be­vor­de­ren. Er moet har­der wor­den ge­werkt om op het WK in Rus­land vol­gend jaar re­sul­ta­ten te boe­ken.

FRED ENTBROUXK, BOECHOUT

Tram 9

Dat het ge­vaar­lij­ke eind­punt van tram 9 aan Ek­ster­laar in Deur­ne ver­dwijnt, is een goe­de zaak. Met de nieu­we voor­zie­ne lus aan Boe­ken­berg wordt de lijn ech­ter in­ge­kort in plaats van door­ge­trok­ken naar het Wim Sae­ren­plein. Noch­tans een hoogst­nood­za­ke­lij­ke ver­bin­ding tus­sen Deur­ne-Zuid en Deur­neOost. De spo­ren lig­gen er al en de klei­ne aan­pas­sing aan de­ze nieu­we ter­mi­nus kost stuk­ken min­der dan de aan­leg van de lus. Als De Lijn het dan toch over bud­get wil heb­ben, waar­om wordt dit dan niet over­wo­gen?

ROB ALAERS, BER­CHEM

Rel­len Brus­sel

De eni­ge ma­nier om de rel­len in Brus­sel te be­strij­den is een een­ma­king van de po­li­tie­zo­nes. Het is al zo vaak ge­zegd, maar het botst al­tijd op het ei­gen­be­lang van de po­li­tiek. Op den duur werkt dat con­tra­pro­duc­tief...

PATRICK BILCKE, KON­TICH

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.