ON­DER­TUS­SEN IN...

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Opinie -

INDIA/BEDELAARS VOOR BE­ZOEK IVANKA VER­WIJ­DERD TRUMP: De Zuid-In­di­a­se stad Hy­de­ra­bad wil met het oog op het be­zoek van Ivanka Trump eind no­vem­ber al­le bedelaars uit het straat­beeld we­ren. De po­li­tie­com­mis­sa­ris van de stad vaar­dig­de op 7 no­vem­ber een twee maan­den du­rend ver­bod uit op be­de­len. Zo­wat 6.000 bedelaars wor­den ver­zocht om el­ders hun heil te zoe­ken. Ivanka, de oud­ste doch­ter van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump, zal in haar hoe­da­nig­heid van ad­vi­seur van het Wit­te Huis de Ver­e­nig­de Sta­ten ver­te­gen­woor­di­gen op de Glo­bal En­tre­pre­neur­ship Sum­mit die ge­za­men­lijk door India en de VS wordt ge­or­ga­ni­seerd. NOORD-KOREA/OVERLOPER IN LEVENSGEVAAR: De Noord-Ko­re­aan­se sol­daat die maan­dag naar Zuid-Korea over­liep, werd tij­dens zijn vlucht ge­raakt door vijf ko­gels die Noord-Ko­re­aan­se sol­da­ten op hem had­den af­ge­vuurd. Dat meldt het Zuid-Ko­re­aan­se nieuws­agent­schap Yon­hap, op ge­zag van de le­ger­top in het land. De man is er erg aan toe. Het is nog niet ze­ker of hij het zal over­le­ven.

ZWE­DEN/DUIKBOOTMOORD: Pe­ter Mad­sen, de Deen­se uit­vin­der die er­van ver­dacht wordt jour­na­lis­te Kim Wall te heb­ben ver­moord in een zelf­ge­bouw­de duik­boot, is er vrij­wil­lig mee ak­koord ge­gaan om nog eens vier we­ken in voor­hech­te­nis te blij­ven. De uit­vin­der wordt er­van be­schul­digd de Zweed­se in zijn duik­boot ge­dood te heb­ben, haar lijk in stuk­ken te heb­ben ge­sne­den en in het wa­ter te heb­ben ge­gooid. Mad­sen zelf spreekt van een on­ge­val.

SY­RIË/61 DO­DEN BIJ BOM­BAR­DE­MENT: In het noor­den van Sy­rië zijn maan­dag­avond 61 do­den ge­val­len bij bom­bar­de­men­ten op een markt in Ata­rib, ten wes­ten van Alep­po. Het ge­bied maakt deel uit van een zo­ge­naam­de ‘de-es­ca­la­tie­zo­ne’.

VE­NE­ZU­E­LA/IN WANBETALING: Ve­ne­zu­e­la is vol­gens kre­diet­be­oor­de­laar S&P in wanbetaling ge­gaan na­dat het Zuid-Ame­ri­kaan­se land de in­trest op twee obli­ga­tie­le­nin­gen niet kon uit­ke­ren. Het olie­rij­ke land in die­pe po­li­tie­ke cri­sis kon 200 mil­joen dol­lar niet te­rug­be­ta­len. Het land zat al in een ‘gra­tie­pe­ri­o­de’ van der­tig da­gen na de reeds over­schre­den be­taal­da­tum. JA­PAN/AL­LEEN ZWARTHARIGE LEER­LIN­GEN WEL­KOM OP SCHOOL: In Ja­pan zorgt de dis­cri­mi­na­tie van leer­lin­gen met niet­zwart en als zo­da­nig “niet cor­rect” haar voor op­schud­ding. In de wes­te­lij­ke pro­vin­cie Osa­ka werd een leer­lin­ge van een mid­del­ba­re school er door haar le­raars toe ge­dwon­gen haar van na­tu­re brui­ne haar zwart te ver­ven. An­ders mocht ze de school niet meer in. Het acht­tien­ja­ri­ge meis­je klaag­de daar­op de school aan. Het lo­pen­de pro­ces leidt tot meer en meer op­hef. Zo klinkt het nu dat der­ge­lij­ke voor­schrif­ten neer­ko­men op psy­chi­sche ter­reur en een schen­ding zijn van de men­sen­rech­ten. NE­DER­LAND/LEGERHELIKOPTER VLIEGT TE­GEN HOOGSPANNINGSMAST: In Zoel­mond in de Ne­der­land­se pro­vin­cie Gel­der­land is een Apa­che-he­li­kop­ter van het Ne­der­land­se le­ger te­gen een hoogspanningsmast ge­vlo­gen. Daar­door za­ten er dui­zen­den huis­hou­dens zon­der stroom. Er vie­len geen ge­won­den. Na het in­ci­dent kon de be­man­ning het toe­stel vei­lig neer­zet­ten in een wei­land. MEXI­CO/14 VERKOOLDE LI­CHA­MEN GE­VON­DEN:

een 400 me­ter In het diep zui­den ra­vijn van min­stens Mexi­co veer­tien zijn in verkoolde li­cha­men wa­ren li­cha­men in stuk­ken ge­von­den. ge­hakt De mees­te en al aan het groep ont­bin­den. men­sen op De he­ter­daad po­li­tie be­trap­te ter­wijl een ze in het staat ra­vijn Gu­er­re­ro, in Co­pa­na­toyac, de li­cha­men in aan de zui­de­lij­ke het ver­bran­den tus­sen wa­ren. de po­li­tie Het kwam en de tot man­nen. een schiet­par­tij Vijf agen­ten nie­mand raak­ten op­ge­pakt. daar­bij ge­wond, er werd

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.