Fri­tu­ris­te za­melt geld in voor ope­ra­tie Sem (3)

Fri­tu­ris­te za­melt geld in voor jon­gen die blind is en niet kan stap­pen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Voorzijde Pagina - THEO DERKINDEREN

Tania Piens, de uit­baat­ster van fri­tuur ’t Gou­den Frie­tje in Sint-Amands, is met een geld­in­za­me­ling be­gon­nen voor de 3-ja­ri­ge Sem De Smet uit Op­puurs. De jon­gen werd na een on­ge­val blind en kan niet stap­pen. Een nieu­we, pe­per­du­re tech­niek zou hem kun­nen hel­pen.

TANIA PIENS Fri­tuur ’t Gou­den Frie­tje ‘‘Dit is iets wat je als ou­der niet wil mee­ma­ken. Daar­om ook dat het veel men­sen bij de keel grijpt.’’

Tania las het ar­ti­kel over Sem ● twee we­ken ge­le­den in uw krant. “Het ver­haal van Sem greep me enorm aan. Een kind van am­per 3 jaar dat blind is en niet kan stap­pen. Zo­wat het meest vre­se­lij­ke wat ie­mand kan mee­ma­ken”, zegt Tania. “Ik­zelf heb ook een her­sen­aan­doe­ning ge­had en lag een he­le tijd op in­ten­sie­ve zor­gen. De dok­ters von­den het een won­der dat ik van­daag een ge­woon le­ven kan lei­den en mijn ei­gen zaak kan uit­ba­ten. Om­dat ik het zelf heb mee­ge­maakt, be­greep ik als geen an­der hoe de ou­ders van Sem zich voe­len. Hun eni­ge droom is dat de toe­stand van hun kind ver­be­tert.”

Mo­ge­lijk kan een nieu­we tech­niek in de neu­r­o­re­va­li­da­tiekli­niek Train M in Ant­wer­pen Sem hel­pen. In de in­stel­ling le­ren ze Sem op­nieuw lo­pen door mid­del van een soort ro­bot en op ter­mijn wordt er ook met elek­tro­den ge­werkt. “Elek­tro­den die de niet­wer­ken­de her­sen­cel­len pro­be­ren te sti­mu­le­ren. Als dat werkt, is de kans groot dat Sem op­nieuw (be­ter) kan zien en ook be­ter kan stap­pen”, ver­tel­de ma­ma Lynn in uw krant.

Heel duur

Keer­zij­de van de me­dail­le is wel dat de tech­niek heel veel geld kost en dat er niets wordt te­rug­be­taald. “Net daar­om ben ik met een geld­in­za­me­ling be­gon­nen. Sem moet ge­hol­pen wor­den. Als die tech­niek hem kan hel­pen, dan moe­ten we er­voor zor­gen dat die ook op het kind kan wor­den toe­ge­past”, meent Tania. “Het ver­haal van Sem heeft niet al­leen mij ge­trof­fen, maar ook de klan­ten in de fri­tuur. Zij ste­ken mas­saal veel geld in de spaar­pot. Wat op­valt: veel men­sen ge­ven ook brief­jes: 5 eu­ro, 10 eu­ro en 20 eu­ro. Ook de le­ve­ran­ciers la­ten hun goed hart zien en ge­ven geld voor Sem.”

Bij de keel

“Dit is iets wat je als ou­der niet wil mee­ma­ken. Daar­om ook dat het veel men­sen bij de keel grijpt.” Tania gaat nog een stap ver­der. “Tot be­gin de­cem­ber blijft de spaar­pot in de fri­tuur staan, maar ik neem hem vol­gen­de week ook mee naar de Ho­re­ca­beurs in Gent. Daar ga ik bij ver­schei­de­ne groot­han­dels langs en vraag ik om iets te ge­ven voor Sem.” Na­dien over­han­digt Tania een che­que aan de ou­ders van Sem.

Nu za­ter­dag wordt er ook een pop-up­kap­sa­lon ge­or­ga­ni­seerd in de ou­der­lij­ke wo­ning van Sem. Ie­der­een die dat wenst, kan zijn ha­ren la­ten knip­pen voor 20 eu­ro. Ook die op­brengst gaat in­te­graal naar de jon­gen.

FO­TO JORIS HERREGODS

FO­TO JORIS HERREGODS

Tania Piens za­melt niet al­leen geld in in haar fri­tuur, vol­gen­de week neemt ze de spaar­pot mee naar de Ho­re­ca­beurs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.