Warm­ste Week: Heist Loopt! houdt win­ter­edi­tie

Broer­tje van zo­mere­ve­ne­ment Heist Loopt & Zingt ten voor­de­le van De Warm­ste Week

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Voorzijde Pagina - KRISTOF VAN ROM­PA­EY www.heist­loop­ten­zingt.be

Het zo­mere­ve­ne­ment Heist Loopt & Zingt krijgt er op 14 de­cem­ber met Heist Loopt Warm! een win­ters broer­tje bij. Dat maak­ten de or­ga­ni­sa­to­ren gis­ter­avond be­kend tij­dens de che­que­uit­rei­king van de vo­ri­ge edi­tie.

Heist Loopt & Zingt ver­huis­de ● af­ge­lo­pen zo­mer voor het eerst van het ‘ho­re­ca­k­ruis­punt’ naar het Cul­tuur­plein. Een suc­ces, zo blijkt. “Het deel­ne­mers­aan­tal van Heist Loopt steeg zelfs met zo’n 25%. Heist Zingt was even­eens een schot in de roos”, zegt Gert Ver­cam­men van de Ac­tie Zor­gen­mens.

De or­ga­ni­sa­to­ren over­han­dig­den gis­te­ren 8.453 eu­ro van de op­breng­sten aan ver­schil­len­de or­ga­ni­sa­ties die tij­dens de voor­bije edi­tie een hand­je toe­sta­ken. Toe­komst voor Se­negal, reis­bu­reau 2Mo­ve, de Heist­se G-Tennis en ba­sis­school Hei­lig-Hart­col­le­ge kon­den op steun re­ke­nen.

To Walk Again

Voor het eerst wil­len de or­ga­ni­sa­to­ren, met steun van de ho­re­ca on­der aan de berg, ook in de win­ter zor­gen voor spor­tie­ve am­bi­an­ce. “We or­ga­ni­se­ren on­ze eer­ste Heist Loopt Warm! ten voor­de­le van De Warm­ste Week van Stu­dio Brus­sel”, zegt Ver­cam­men. “We ko­zen er­voor om To Walk Again te steu­nen, een na­ti­o­naal her­ken­ba­re vzw die ook re­gi­o­naal in de be­hoef­ten voor per­so­nen met een fy­si­sche be­per­king in­ves­teert. In sa­men­wer­king met de Heist­se sport­dienst or­ga­ni­se­ren zij bij­voor­beeld de sport­dag On Wheels.”

Het start­schot van Heist Loopt Warm! wordt op 14 de­cem­ber ge­ge­ven tus­sen de ca­fés aan de voet van de berg. Deel­ne­mers ma­ken een kor­te pas­sa­ge door de Bergstraat, be­klim­men de berg via de trap­jes en ko­men zo op het Ker­plein te­recht. Van daar­uit gaat de rit naar het Berg­bos. Ver­trek­ken kan tus­sen 19 en 20u. “Zo­wel wan­de­laars als jog­gers zijn wel­kom. We zor­gen on­der­weg voor leu­ke sfeer­ver­lich­ting en de no­di­ge ver­ras­sin­gen. Eén daar­van wordt een je­ne­ver­kroeg waar deel­ne­mers gratis een bor­rel­tje kun­nen drin­ken.”

Een ron­de is on­ge­veer 2,5 ki­lo­me­ter lang en kan dus meer­de­re ke­ren wor­den af­ge­legd. “Per ron­de vra­gen we 5 eu­ro, maar deel­ne­mers kun­nen zich ook ex­tra la­ten spon­so­ren door fa­mi­lie­le­den, col­le­ga’s en vrien­den. Be­drij­ven die min­stens 25 ron­den spon­so­ren, ont­van­gen een cer­ti­fi­caat en een eer­vol­le ver­mel­ding op al on­ze me­dia­ka­na­len. Het be­drijf met de mees­te ron­den op de tel­ler wordt het eni­ge ech­te Warm­ste be­drijf. Tot slot be­lo­nen we ook vijf deel­ne­mers voor hun in­zet. Zo is er on­der meer een prijs weg­ge­legd voor de meest ori­gi­neel ver­lich­te deel­ne­mer.”

On­li­ne in­schrij­ven kan tot en met maan­dag 11 de­cem­ber. Dag­in­schrij­vin­gen vin­den van­af 17u plaats in het zaal­tje bo­ven ca­fé ’t Plein­tje.

FO­TO DIRK VERTOMMEN

FO­TO DIRK VERTOMMEN

De or­ga­ni­sa­to­ren over­han­di­gen hun che­que.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.