Lu­kaku pakt re­cord: 31 goals voor Ro­de Dui­vels

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Voorzijde Pagina -

Door de druk die Ke­vin De Bruy­ne met zijn ver­kla­rin­gen over de fa­len­de tac­tiek had ge­legd, zorg­de de ze­ge te­gen Ja­pan voor op­luch­ting bij bonds­coach Mar­ti­nez. De Bruy­ne deed gis­te­ren wel zijn werk, maar voor de rest was het niet groots. De Dui­vels speel­den te traag en dat had wei­nig met een of an­der tac­tisch sys­teem te ma­ken. Mar­ti­nez heeft zijn ma­gi­sche for­mu­le nog niet ge­von­den.

Als de twee oe­fen­wed­strij­den te­gen Mexi­co en Ja­pan, in ei­gen land, iets heb­ben uit­ge­we­zen, is het dat de Bel­gen er nog lang niet zijn. Als je je niet te druk wil ma­ken, meen je dat dit ook niet hoeft. Het is nog ze­ven maan­den tot het WK en straks kent nie­mand nog de re­sul­ta­ten van de­ze oe­fen­mat­chen. Maar een vro­lijk ge­voel hou je er ook niet aan over. Het was gis­te­ren on­danks de ze­ge an­der­maal geen hoog­vlie­ger. 0-0 of 1-0, het maakt niet veel ver­schil. In de slot­fa­se hield Mig­no­let im­mers pas de vier­de keer dit ka­len­der­jaar de nul op het bord. Het te­re punt is dat we wei­nig tot geen voor­uit­gang zien, wat de bonds­coach ook ver­telt. Be­hal­ve de vol­le­di­ge ont­bol­ste­ring van Lu­kaku, op zijn 24e al top­schut­ter al­ler tij­den bij de Dui­vels, en de be­ves­ti­ging dat De Bruy­ne en Mer­tens uit­zon­der­lij­ke ta­len­ten zijn, had­den we gis­te­ren weer wei­nig om ons aan op te trek­ken. Het is echt te ho­pen dat straks de ma­gi­sche for­mu­le op tijd wordt ge­von­den. De cen­tra­le de­fen­sie was an­der­maal geen ba­ken van ze­ker­heid. De vast­stel­ling blijft: we heb­ben met Al­der­wei­reld, Ver­tong­hen (gis­te­ren weer links­back), Kom­pa­ny en Ver­mae­len vier top­pers, maar daar­na gaapt een groot gat. Dat on­der­streep­te de on­ze­ke­re Ka­ba­se­le gis­te­ren. Het is een te groot ver­schil. Ro­ber­to Mar­ti­nez ver­schuilt zich ach­ter de ex­pe­ri­men­ten die hij in de­ze voor­be­rei­dings­fa­se door­voert. Maar zo spec­ta­cu­lair zijn die ex­pe­ri­men­ten van de bonds­coach niet. Gis­te­ren na de rust een ver­de­di­ging met vier en het uit­tes­ten van en­ke­le spe­lers. De mees­ten, op mis­schien Boy­a­ta na, ken­nen we ech­ter al en ze be­ves­tig­den al­leen maar wat we van ze we­ten.

Ja­nu­zaj en De­poi­tre za­ten voor het eerst on­der Mar­ti­nez in de se­lec­tie, maar moch­ten niet mee­doen. “Ge­noeg ge­zien op trai­ning”, zei hij. Dat is dan dui­de­lijk. Mi­ral­las, op een zij­spoor bij Ever­ton, mocht dan weer wel spe­len. Hij speel­de twee jaar on­der Mar­ti­nez bij Ever­ton. En wie moet Wit­sel ver­van­gen? Dat zal voor de oe­fen­du­els in maart zijn, ho­pen we dan maar. De tien mi­nu­ten die De­four op zijn plaats mocht ko­men spe­len, zijn niet ern­stig te ne­men.

De Ro­de Dui­vels zit­ten in een druk­ke pe­ri­o­de en dan zijn zul­ke oe­fen­wed­strij­den geen mo­ti­ve­ren­de fac­tor. De na­ti­o­na­le voet­balt­rots speel­de dan ook ge­la­ten, zon­der veel da­den­drang. De jon­gens die zich dien­den te be­wij­zen, de­den dat niet of kre­gen er de kans niet toe.

FO­TO PHO­TO NEWS

FO­TO BELGA

Lu­kaku scoor­de zijn 31e tref­fer, een re­cord. Thor­gan Ha­zard fe­li­ci­teert hem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.