“Doel be­reikt: re­con­struc­tie bor­sten wordt te­rug­be­taald”

Ant­werp­se vzw Be­ne­tiet houdt er­mee op om­dat borst­re­con­struc­ties toe­gan­ke­lij­ker zijn ge­wor­den

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Voorzijde Pagina - KARIN VANHEUSDEN

De vzw Be­ne­tiet zet haar ac­ti­vi­tei­ten stop. “Ons doel is be­reikt, wij heb­ben ons­zelf over­bo­dig ge­maakt”, zegt de Ant­werp­se Ya­mi­na Kros­sa, die de vzw in 2015 op­richt­te. “Sinds het bor­ste­n­ak­koord zijn borst­re­con­struc­ties im­mers toe­gan­ke­lijk voor al­le vrou­wen.”

YA­MI­NA KROS­SA “Het bor­ste­n­ak­koord werkt, dus heb­ben we ons­zelf over­bo­dig ge­maakt. We heb­ben meer dan twee jaar met hart en ziel ge­stre­den en zijn on­ge­loof­lijk trots op wat we heb­ben be­reikt.”

In ok­to­ber 2016 heeft mi­nis­ter ● van Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block een ak­koord be­reikt met het Ri­ziv, de zie­ken­hui­zen en de plas­tisch chi­rur­gen om borst­re­con­struc­ties met ei­gen weef­sel – jaar­lijks on­der­gaan zo’n 1.500 vrou­wen de­ze in­greep – vol­le­dig te­rug te be­ta­len. Tot dan draai­den vrou­wen die na hun borst­am­pu­ta­tie zo’n in­greep, door het Ri­ziv ge­zien als ‘es­the­tisch’, zelf op voor een groot deel van de kos­ten. Die lie­pen op van 2.500 eu­ro voor één borst tot 5.000 eu­ro voor twee.

Voor Ya­mi­na Kros­sa, bij wie in 2013 borst­kan­ker werd vast­ge­steld, voel­de dit aan als een groot on­recht. Ze richt­te de vzw Be­ne­tiet op om vrou­wen die de­ze kos­ten niet kon­den dra­gen en dus nood­ge­dwon­gen moesten af­zien van een borst­re­con­struc­tie, fi­nan­ci­eel te steu­nen.

“Ik heb het ge­luk ge­had dat ik kon te­rug­val­len op een groot net­werk van vrien­den en fa­mi­lie die me fi­nan­ci­eel ge­steund heb­ben. Ge­luk­kig maar, want als al­leen­staan­de moe­der van twee kin­de­ren kon ik met het ver­van­gings­in­ko­men waar­op ik was te­rug­ge­val­len de kos­ten van de be­han­de­ling niet dra­gen. Uit dank­baar­heid voor de steun heb ik voor mijn 40ste ver­jaar­dag een feest ge­ge­ven. In plaats van ca­deau­tjes heb ik voor­ge­steld ‘een stuk­je tiet te ko­pen’ door een klei­ne bij­dra­ge te stor­ten voor mijn dub­be­le borst­re­con­struc­tie. Zo is vrij snel de 5.000 eu­ro die no­dig was voor de ope­ra­tie in­ge­za­meld. En zo is ook het zaad­je ge­legd voor de vzw Be­ne­tiet.”

Fi­nan­ci­ë­le steun en in­fo

Sinds haar op­rich­ting heeft de vzw een der­tig­tal vrou­wen kun­nen voort­hel­pen met hun in­greep. “Via in­ner­crowd­fun­ding, dus bin­nen het ei­gen net­werk van die vrou­wen, heb­ben we de fond­sen voor hun in­greep kun­nen in­za­me­len, soms aan­ge­vuld met gif­ten van sym­pa­thi­san­ten en spon­sors. An­de­re vrou­wen heb­ben we al­le no­di­ge in­fo ge­ge­ven zo­dat ze met een ge­rus­ter ge­moed de in­greep te­ge­moet kon­den gaan.”

Nu de over­heid borst­re­con­struc­ties met ei­gen weef­sel te­rug­be­taalt, heeft de vzw haar doel be­reikt. “Sinds het bor­ste­n­ak­koord in wer­king is ge­tre­den, heb­ben we er­op toe­ge­zien of het doet wat het be­looft. En dat doet het, dus zet­ten we er een punt ach­ter. We heb­ben meer dan twee jaar met hart en ziel ge­stre­den en zijn on­ge­loof­lijk trots op wat we heb­ben be­reikt. Dat de over­heid borst­re­con­struc­ties met ei­gen weef­sel nu ziet als een on­der­deel van kan­ker­be­han­de­ling is enorm be­lang­rijk, ook in het her­stel­pro­ces van vrou­wen. Na­tuur­lijk kan het al­tijd be­ter en zou een uit­brei­ding van het ak­koord, bij­voor­beeld met de te­rug­be­ta­ling van meer dan twee borst­cor­rec­ties, nog een stap voor­uit zijn. Ho­pe­lijk komt hier­over meer dui­de­lijk­heid na de be­loof­de eva­lu­a­tie.”

Vol­gens het ka­bi­net van De Block laat de eva­lu­a­tie op zich wach­ten om­dat “niet al­le zie­ken­hui­zen de con­ven­tie op het­zelf­de mo­ment on­der­te­kend heb­ben”.

De vzw Be­ne­tiet stopt eind de­cem­ber de­fi­ni­tief. De fond­sen die dan over­blij­ven, zul­len wor­den ge­schon­ken aan het kan­ker­on­der­zoek van VUB-on­der­zoek­ster Da­mya La­oui.

FO­TO PATRICK DE ROO

Ya­mi­na Kros­sa van vzw Be­ne­tiet: “Sinds het bor­ste­n­ak­koord in wer­king is ge­tre­den, heb­ben we er­op toe­ge­zien of het doet wat het be­looft. En dat doet het.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.