Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Me­ta­mor­fo­se van 1,3 mil­joen eu­ro voor Sint-Mar­ti­nus­zaal

- ERIK VAN EYCKEN

De om­ge­vings­ver­gun­ning voor de ver­bou­wing van de Sint-Mar­ti­nus­zaal in Rijmenam werd dins­dag op het sche­pen­col­le­ge goed­ge­keurd waar­door de ver­bou­wings­plan­nen snel van start kun­nen gaan. Het be­stuur zoekt een aan­ne­mer, de wer­ken van in to­taal 1,3 mil­joen eu­ro du­ren on­ge­veer een jaar.

De ver­bou­wings­wer­ken van de SintMar­ti­nus­zaal mo­gen voor bur­ge­mees­ter Lo­de Van Looy (BR30) snel van start gaan. De zaal is de eni­ge gro­te ont­moe­tings­plaats in het dorp en vol­doet al ge­rui­me tijd niet meer aan de hui­di­ge nor­men. Meer nog: de bui­ten­ge­vel helt over, de keu­ken ligt er er­bar­me­lijk bij, waar­door bui­ten moest wor­den ge­kookt on­der tent­jes, en de brand­vei­lig­heid laat te wen­sen over. De zaal is in­mid­dels meer dan hon­derd jaar oud, toch blijft dit mo­nu­ment voor de Rij­me­nam­me­naar le­gen­da­risch.

“De­ze his­to­ri­sche zaal is de eni­ge gro­te ont­moe­tings­plaats in het dorp en mag mo­men­teel niet meer wor­den ge­bruikt. Ui­ter­aard is dat een ge­mis voor de Rij­me­nam­me­naar en voor de ver­e­ni­gin­gen die eet­da­gen or­ga­ni­se­ren”, weet Van Looy. “Na de ver­bou­wing la­ten we tien keer per jaar fees­ten toe waar­op de vo­lu­me­knop ho­ger mag, toch is de zaal geen ras­ech­te fuif­plaats.” Voor de bur­ge­mees­ter heeft de zaal een nos­tal­gisch ka­rak­ter. “Ik speel­de de­cen­nia­lang muziek bij de KF Sint Mar­ti­nus die sinds de ja­ren 90 niet meer be­staat. Dit was on­ze thuis­ba­sis en mijn twee­de thuis. In de kel­der lig­gen nog par­ti­tu­ren.”

Au­then­tiek ge­stript

De zaal is drie­hon­derd vier­kan­te me­ter groot (in­clu­sief po­di­um) en zal ook na de ver­bou­wing 499 men­sen kun­nen ont­van­gen. Er komt een nieu­we keu­ken, een nieuw dak waar la­ter ook zon­ne­pa­ne­len op kun­nen wor­den ge­ïn­stal­leerd, ver­war­ming met warm­te­pomp, de­ge­lij­ke iso­la­tie en led­ver­lich­ting in plaats van ne­on­ver­lich­ting. De in­gang wordt ver­legd naar de zij­kant met aan­dacht voor rol­stoel­ge­brui­kers en er ko­men nieu­we toi­let­ten. Toch blijft de au then­ti­ci­teit be­waard.

“Al­leen de vier mu­ren blij­ven in­tact, want de zaal is vol­le­dig ver­sle­ten. De bin­nen­zui­len, de toog en het po­di­um wor­den ge­re­con­stru­eerd naar het ori­gi­ne­le ont­werp, waar­door de his­to­riek niet ver­lo­ren gaat. Zelfs het gro­te plak­kaat boven het po­di­um wordt ge­re­con­stru­eerd. Ook de zwart-wit­te vloer­te­gels ko­men na de ver­bou­wing te­rug. We vin­den het be­lang­rijk dat het au­then­tie­ke ka­rak­ter van de zaal – wel­is­waar in een mo­dern jas­je – blijft be­hou­den”, al­dus de bur­ge­mees­ter.

#2820vraagt en krijgt

De ver­bou­wing is het re­sul­taat van de eer­de­re be­vra­gings­ron­de van het ge­meen­te­be­stuur via het plat­form #2820vraagt. De Bon­hei­de­naar maak­te dui­de­lijk dat de ver­bou­wing van de zaal een pri­o­ri­teit is, sa­men met de ver­bou­wings­wer­ken aan de Sport­keet en het dak van De Krank­hoe­ve in Bon­hei­den. De ver­bou­wing van de Sint-Mar­ti­nus­zaal heeft een kos­ten­plaat­je van 1,3 mil­joen eu­ro.

Het ge­meen­te­be­stuur gaat nu op zoek naar een aan­ne­mer die de klus op een jaar tijd klaart, waar­door ver­e­ni­gin­gen op­nieuw on­ge­stoord hun ac­ti­vi­tei­ten kun­nen or­ga­ni­se­ren. “Mo­men­teel moe­ten on­ze ver­e­ni­gin­gen uit­wij­ken naar an­de­re za­len, vaak in an­de­re ge­meen­ten. Eens de ver­bou­wing klaar is, kun­nen ze op­nieuw te­recht in ei­gen dorp. Ik sluit niet uit dat ook ons dien­sten­cen­trum hier vlak­bij er ge­re­geld ge­bruik van zal ma­ken”, be­sluit de bur­ge­mees­ter. Hij hoopt om be­gin 2021 te star­ten met de wer­ken. De zaal wordt ver­huurd door vzw De Krank­hoe­ve.

Lo­de Van Looy

Bur­ge­mees­ter Bon­hei­den

“Mo­men­teel moe­ten on­ze ver­e­ni­gin­gen uit­wij­ken naar an­de­re za­len, vaak in an­de­re ge­meen­ten. Eens de ver­bou­wing klaar is, kun­nen ze op­nieuw te­recht in ei­gen dorp.”

 ?? FO­TO ERIK VAN EYCKEN ??
FO­TO ERIK VAN EYCKEN
 ?? FO­TO ERIK VAN EYCKEN
FO­TO ERIK VAN EYCKEN ?? De bui­ten­muur helt over en is drin­gend aan re­no­va­tie toe.
De hou­ten bin­nen­zui­len zijn niet brand­vei­lig.
FO­TO ERIK VAN EYCKEN FO­TO ERIK VAN EYCKEN De bui­ten­muur helt over en is drin­gend aan re­no­va­tie toe. De hou­ten bin­nen­zui­len zijn niet brand­vei­lig.
 ?? FO­TO'S ARAS ?? Een im­pres­sie van hoe de zaal er zal uit­zien na de re­no­va­tie.
FO­TO'S ARAS Een im­pres­sie van hoe de zaal er zal uit­zien na de re­no­va­tie.
 ??  ??
 ?? FO­TO EVB ??
FO­TO EVB

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium