Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Mar­ti­nez stelt van­avond ex­pe­ri­men­teel elf­tal op te­gen Ivoor­kust

RO­BER­TO MAR­TI­NEZ wil met ex­pe­ri­men­teel elf­tal num­mer 1 blij­ven

- LUDO VANDEWALLE

“Mijn be­doe­ling is om lang bo­ven­in de FIFA-ran­king mee te draai­en. Dan moet je wel jon­ge­ren klaar­sto­men.” Ro­ber­to Mar­ti­nez Bonds­coach

11.000 sup­por­ters wa­ren er voor­zien, ui­t­ein­de­lijk mo­gen er maar 7.000 bin­nen in het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on. Zij wor­den ge­tui­ge van een de­bu­tan­ten­bal. Liefst vijf jon­ge­ren pak­ken van­avond hun eer­ste cap.

Duivels van het ni­veau Cour­tois, Wit­sel, De Bruy­ne, Lu­kaku,... ston­den gis­te­ren pas voor het eerst op het trai­nings­veld. Apart van de se­lec­tie die te­gen Ivoor­kust speelt. Zij ko­men van­avond niet in ac­tie. Bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez kiest voor een ex­pe­ri­men­teel elf­tal waar Van­heus­den (21), Bor­nauw (21), Sa­ele­mae­kers (21), Kayembe (26) en Lu­ke­ba­kio (23) hun de­buut zul­len ma­ken. Ze ko­men niet al­le­maal aan de af­trap maar ze zul­len wel speel­mi­nu­ten krij­gen.

“Ik was on­der de in­druk van het ni­veau op de trai­ning”, stelt Ro­ber­to Mar­ti­nez. “Oe­fen­mat­chen be­staan niet meer. Ze moe­ten me to­nen dat ze klaar zijn voor de Rode Duivels. Als ik straks 23 spe­lers no­dig heb voor een toer­nooi, hou ik echt wel re­ke­ning met wed­strij­den zo­als de­ze. Na­ti­ons Le­a­gue, EK, WK... Het staat al­le­maal tus­sen dit en twee jaar op het pro­gram­ma.”

Hon­ge­rig

Va­na­ken en Dendon­c­ker vor­men het cen­tra­le duo op het mid­den­veld. Mig­no­let (101 se­lec­ties, 25 caps) zal de aan­voer­der zijn van de jon­ge gar­de. “De­ze jon­ge­ren zijn hon­ge­rig en heb­ben ta­lent”, oor­deelt de doel­man, met zijn 32 jaar ver­uit de oud­ste. “Er is vrees wan­neer on­ze zo­ge­naamd ou­de­re ver­de­di­ging (Al­der­wei­reld, Ver­tong­hen, Ver­mae­len, red.)

zou stop­pen. Ik heb geen schrik. Er is wel ta­lent.”

Er staat van­avond nog wel wat op het spel. De Rode Duivels staan al sinds sep­tem­ber 2018, meer dan twee jaar dus, op num­mer één op de FIFA-ran­king. Als mar­ke­ting­in­stru­ment is dat be­lang­rijk. Door met een ex­pe­ri­men­teel elf­tal te­gen Ivoor­kust (60e op de FIFA-ran­king) te spe­len, kan Bel­gië die plaats door een ne­der­laag wel kwijt­spe­len.

“Mijn be­doe­ling is om lang bo­ven­in die FIFA-ran­king mee te draai­en”, al­dus Mar­ti­nez. “Dan moet je jon­ge­ren klaar­sto­men. De lan­ge­re ter­mijn is be­lang­rij­ker dan de­ze mo­ment­op­na­me.”

Cas­teels en Van Crom­brug­ge zijn net va­der ge­wor­den en haak­ten af. Ze wor­den ver­van­gen door Roef en Teunc­kens. Chad­li zei al­weer af met een bles­su­re. Over Ver­tong­hen werd nog geen de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing ge­no­men. Mer­tens is nog steeds niet aan­ge­ko­men. De spe­ler van Na­po­li zit in qua­ran­tai­ne na en­ke­le po­si­tie­ve co­ro­na­ge­val­len bij zijn club. “Van­af het kan, komt hij”, be­looft bonds­coach Mar­ti­nez. “Maar als hij zo­als voor­zien veer­tien da­gen in qua­ran­tai­ne moet blij­ven, zul­len we hem spij­tig ge­noeg niet zien.”

 ??  ??
 ?? FO­TO BELGA ??
FO­TO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium