Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Huis in pro­vin­cie Antwerpen in jaar tijd meer dan 6% duur­der

- KRI­S­TOF SIMOENS TOM LE BACQ

Na de for­se klap in het twee­de kwar­taal – co­ro­na, weet u wel – heeft de vast­goed­markt zich de voor­bije drie maan­den flink her­steld, zo blijkt uit de nieu­we Notarisbar­ometer. De for­se toe­na­me van het aan­tal kan­di­daat-ko­pers, die ook nog eens de lat ho­ger leg­den, zorg­de voor een flin­ke prijs­stij­ging: een woon­huis kost nu ge­mid­deld 12.000 eu­ro meer dan vo­rig jaar, een ap­par­te­ment zelfs 15.000 eu­ro. Goed nieuws voor ei­ge­naars en be­leg­gers, min­der voor hui­zen­ja­gers.

Na een be­droe­vend twee­de kwar­taal, qua ver­koop zelfs het slecht­ste in vijf jaar tijd, heeft de vast­goed­markt zich ver­ba­zend vlug her­steld. “Ak­koord, we zit­ten voor het he­le land nog al­tijd cir­ca 3,5% on­der het aan­tal trans­ac­ties van de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der, in Vlaan­de­ren zelfs nog 4,7%. Maar voor­al au­gus­tus en ze­ker sep­tem­ber wa­ren ra­zend druk: vo­ri­ge maand een vijf­de meer trans­ac­ties dan vo­rig jaar”, zegt no­ta­ris Bart Van Op­stal, woord­voer­der van de Bel­gi­sche no­ta­ris­sen.

“Dat we de­ze zo­mer een in­haal­be­we­ging zou­den zien, had­den we ver­wacht. Per slot van re­ke­ning heeft de vast­goed­markt drie maan­den zo goed als stil ge­le­gen. Dat het zo snel is ge­gaan, komt door­dat veel kan­di­daat-ko­pers zich na de lock­down ex­tra gre­tig op de markt heb­ben ge­stort.”

Ko­pers (te?) gre­tig

Mis­schien zelfs wat te gre­tig, als we naar de evo­lu­tie van de prij­zen kij­ken: “Men­sen durf­den niet of toch niet te lang on­der­han­de­len uit schrik dat ie­mand an­ders het pand van hun dro­men voor hun neus zou weg­ka­pen. Wat af en toe zelfs tot si­tu­a­ties heeft ge­leid waar­bij ze méér be­taal­den dan de ver­ko­per oor­spron­ke­lijk vroeg.”

An­de­re cri­te­ria

Al ver­klaart dat maar een stuk van de prijs­stij­ging: men­sen zijn ook an­de­re cri­te­ria gaan han­te­ren. “Meer dan vroe­ger wil ie­der­een ex­tra bin­nen­ruim­te én bui­ten­ruim­te, zij het in de vorm van een tuin of een groot ter­ras. Want de lock­down, met zijn thuis­werk, zijn les­sen op af­stand en de angst om bui­ten te gaan, heeft ve­len doen na­den­ken. En dan kom je na­tuur­lijk uit in een ho­ge­re prijs­klas­se, wat de ge­mid­del­de aan­koop­prij­zen ook al op­drijft.”

Ei­ge­naars en be­leg­gers in bak­steen zal dit al­les als muziek in de oren klin­ken. “In de pe­ri­o­de 2015-2020 steeg de ge­mid­del­de prijs van een woon­huis in Vlaan­de­ren met 17,9%, die van een flat met 18,3%”, zegt no­ta­ris Van Op­stal. Zelfs na ver­re­ke­ning van de in­fla­tie be­te­kent dat nog al­tijd een re­ë­le prijs­stij­ging van rond de 10%. Een zeer in­te­res­san­te be­leg­ging, dus.

“Al zit­ten we mo­ge­lijk wel aan het ein­de van de in­haal­be­we­ging en ver­wach­ten we dat de op­stoot maar een tij­de­lijk fe­no­meen is”, steekt de no­ta­ris kan­di­daat-ko­pers die het nu even niet meer zien zit­ten als­nog een hart on­der de riem. “Drie maan­den lock­down, drie maan­den for­se in­haal­be­we­ging met ster­ke prijs­stij­ging, de kans is groot dat de toe­stand stil­aan nor­ma­li­seert. Niet dat de prij­zen plots zul­len kel­de­ren, maar er zal weer ruim­te ko­men om te on­der­han­de­len, waar­door de prijs­sprong van het voor­bije kwar­taal wat zal mil­de­ren.”

Kort­om, nog even ge­duld oe­fe­nen? “Voor de prijs wel. Maar toch ook weer niet te lang, want ze­ker de be­te­re pan­den op de meest ge­geer­de lo­ca­ties zul­len nog een he­le tijd vlot van de hand gaan.”

Bart Van Op­stal

Woord­voer­der No­ta­ris.be

“Men­sen durf­den niet te lang on­der­han­de­len uit schrik dat ie­mand an­ders het pand van hun dro­men voor hun neus zou weg­ka­pen.”

 ?? FO­TO BELGA ?? Een woon­huis kost nu ge­mid­deld 12.000 eu­ro meer dan vo­rig jaar.
FO­TO BELGA Een woon­huis kost nu ge­mid­deld 12.000 eu­ro meer dan vo­rig jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium