Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Van ‘red­dings­strook’ nog geen spra­ke

- FO­TO INGE KINNET JARIT TAELMAN

In de Ken­ne­dy­tun­nel ge­beur­de gis­ter­en­voor­mid­dag een zwaar ongeval. Een mo­tor­rij­der van de fe­de­ra­le po­li­tie raak­te zwaar­ge­wond. Door het voor­val was de he­le tun­nel rich­ting Gent ver­sperd en ont­stond er een lan­ge fi­le. Toch was er op de Antwerpse Ring am­per spra­ke van de sinds vo­ri­ge week ver­plich­te red­dings­strook.

Een mo­tor­rij­der van de fe­de­ra­le weg­po­li­tie werd even na 11.00u aan­ge­re­den door een vracht­wa­gen in de Ken­ne­dy­tun­nel rich­ting Gent. De man werd met zwa­re ver­won­din­gen over­ge­bracht naar het zie­ken­huis, maar zou wel bij be­wust­zijn ge­weest zijn.

Ter­wijl de Antwerpse lo­ka­le po­li­tie de vast­stel­lin­gen deed – de fe­de­ra­le po­li­tie was be­trok­ken par­tij – was slechts één rij­strook vrij voor ver­keer. Daar­door groei­de de fi­le snel aan.

Nieu­we ver­keers­re­gel

Sinds 1 ok­to­ber is de nieu­we ver­kund”,

Pe­ter Bruy­nin­ckx

keers­re­gel over het vor­men van een red­dings­strook van kracht. Als u zich op een weg be­vindt met mi­ni­mum twee rij­stro­ken en er is een fi­le, dan moet u ex­tra ruim­te vrij­ma­ken voor de hulp­dien­sten. Wie links rijdt, houdt ui­terst links. Be­stuur­ders op de twee­de rij­strook hou­den ui­terst rechts.

Va­nop de brug over de Ring aan de Lui­te­nant Lip­pen­slaan, net voor de af­rit Berchem, werd de Antwerpse Ring een uur lang in de ga­ten ge­hou­den. On­danks het ongeval was daar am­per tot geen spra­ke van een red­dings­strook. En­ke­le be­stuur­ders op de lin­ker­rij­strook wa­ren wel bij de les, maar ver­vol­gens liep het spaak op de rij­stro­ken er­naast.

“Geen mooi voor­beeld”

“De si­tu­a­tie op de Antwerpse Ring gis­te­ren­mor­gen was in­der­daad geen mooi voor­beeld van hoe men een red­dings­strook moet vor­men. Het had ze­ker be­ter ge­zegt Pe­ter Bruy­nin­ckx van het Vlaams Ver­keers­cen­trum. “De Antwerpse Ring is na­tuur­lijk een com­plexe snel­weg. Het is er druk en er zijn veel op- en af­rit­ten die el­kaar snel op­vol­gen. Het ver­keer is er voort­du­rend in be­we­ging.”

Vol­gens het Vlaams Ver­keers­cen­trum is er ze­ker geen spra­ke van een al­ge­meen pro­bleem of on­we­tend­heid bij de be­stuur­ders. “De voor­bije da­gen za­gen we in de con­tro­le­za­len wel vol­doen­de voor­beel­den van hoe het wel moet. Op an­de­re plaat­sen en op an­de­re mo­men­ten werd de red­dings­strook wel met­een ge­vormd”, klinkt het.

Vlaams Ver­keers­cen­trum

‘‘Op an­de­re plaat­sen en op an­de­re mo­men­ten werd de red­dings­strook wel ge­vormd.’’

 ?? FO­TO BFM ??
FO­TO BFM
 ?? FO­TO BFM ?? Tij­dens de lan­ge fi­le na het ongeval wordt geen red­dings­strook ge­vormd.
FO­TO BFM Tij­dens de lan­ge fi­le na het ongeval wordt geen red­dings­strook ge­vormd.
 ?? FO­TO BFM ?? De mo­tor­rij­der werd met zwa­re ver­won­din­gen naar het zie­ken­huis over­ge­bracht.
FO­TO BFM De mo­tor­rij­der werd met zwa­re ver­won­din­gen naar het zie­ken­huis over­ge­bracht.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium