Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Hoofd­stad trekt de strop aan

Al­le ca­fés moe­ten een maand lang slui­ten

-

De co­ron­a­maat­re­ge­len in het Brus­sels Ge­west wor­den sterk aan­ge­scherpt. Van­daag moe­ten de ca­fés hun deu­ren slui­ten. Er geldt ook een to­taal­ver­bod op open­baar al­co­hol­ge­bruik, sport­kan­ti­nes en feest­za­len gaan op slot, en bij ama­teur­sport is geen pu­bliek meer toe­ge­la­ten. Die bij­ko­men­de re­gels gel­den min­stens voor een maand.

“De si­tu­a­tie is min­der erg dan in maart, maar als we niets doen dreigt het uit de hand te lo­pen.”

Brus­sels mi­nis­ter-pre­si­dent Ru­di Ver­voort wond er geen doek­jes om: de co­rona­cij­fers in het Hoofd­ste­de­lijk Ge­west swin­gen de pan uit. El­ke af­de­ling in­ten­sie­ve zor­gen in het Brus­sel­se heeft in­tus­sen de li­miet van 15% co­ron­a­pa­tien­ten al over­schre­den, en twee zie­ken­hui­zen moe­ten zelfs pa­tien­ten trans­por­te­ren naar an­de­re lo­ca­ties.

Don­ker­ro­de zo­ne

Die pe­ni­be­le si­tu­a­tie maakt van Brus­sel een don­ker­ro­de zo­ne. Althans

vol­gens de ba­ro­me­ter die ad­vies­or­gaan Ce­le­val twee we­ken ge­le­den pre­sen­teer­de aan de toen­ma­li­ge re­ge­ring-Wil­mès. Mocht de po­li­tiek die ba­ro­me­ter al ge­ïm­ple­men­teerd heb­ben, zou Brus­sel al veel lan­ger tot ver­stren­gin­gen ge­dwon­gen zijn, bij­voor­beeld het be­per­ken van nau­we con­tac­ten tot één per per­soon.

Zo ver ging Ver­voort gis­te­ren niet. Na een over­leg met de ne­gen­tien Brus­sel­se bur­ge­mees­ters en Brus­sels mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Alain Ma­ron (Eco­lo)

kon­dig­de hij aan wel­ke bij­ko­men­de ac­ties Brus­sel on­der­neemt om de op­mars van het vi­rus te bre­ken.

De meest in­grij­pen­de nieu­we maat­re­gel is het on­her­roe­pe­lijk slui­ten van al­le ca­fés, bars en sport­kan­ti­nes, al ze­ker voor één maand. Toch een veel dras­ti­sche­re be­slis­sing dan de al­ge­me­ne re­gel die eer­gis­te­ren voor het he­le land is op­ge­legd: ver­plich­te slui­ting om 23u voor al­le ca­fés.

Daar­naast geldt er van­af van­daag in het Brus­sels Ge­west ook een al­ge­meen ver­bod op open­baar al­co­hol­ge­bruik en een ver­bod op voed­sel­con­sump­tie op mark­ten. Zo wil de Brus­sel­se re­ge­ring sa­men­scho­lin­gen en il­le­ga­le feest­jes een halt toe­roe­pen.

Wat het aan­tal so­ci­a­le con­tac­ten be­treft, zijn er geen spe­ci­fie­ke re­gels uit­ge­vaar­digd voor Brus­sel. Ook daar geldt dus de be­per­king van drie nau­we con­tac­ten bui­ten het ge­zin. Wel wordt een deel van het so­ci­a­le le­ven wat te­rug­ge­schroefd: er is geen pu­bliek meer toe­ge­la­ten bij ama­teur­sport­wed­strij­den. Sup­por­te­ren voor de sport­club van zoon- of doch­ter­lief

zal dus niet meer kun­nen.

Rode Duivels

Een op­val­len­de maat­re­gel, want net van­daag spe­len de Rode Duivels een wed­strijd te­gen Ivoor­kust. “Maar het ver­bod op pu­bliek geldt niet voor pro­fes­si­o­ne­le sport­eve­ne­men­ten”, zegt Ver­voort. En dus kan het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on wel ge­woon 7.000 sup­por­ters ont­van­gen.

Nor­maal ge­zien was er zelfs 11.000 man wel­kom, maar het ge­meen­te­be­stuur Brus­sel-Stad – dat het laatste woord heeft over eve­ne­men­ten op zijn grond­ge­bied – moest na het dui­de­lij­ke sig­naal van de over­koe­pe­len­de ge­west­re­ge­ring ook in­bin­den. De 7.000 toe­schou­wers die hun tic­ket wel be­hou­den, zul­len na de match jam­mer ge­noeg hun ver­trouw­de pint moe­ten la­ten staan, want de voet­bal­kan­ti­nes blij­ven ui­ter­aard dicht.

 ?? FO­TO BELGA ?? Brus­sels mi­nis­ter-pre­si­dent Ru­di Ver­voort.
FO­TO BELGA Brus­sels mi­nis­ter-pre­si­dent Ru­di Ver­voort.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium