Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

De kop­pig­ste po­li­ti­ci wo­nen in Brus­sel

- Kris Van­mar­se­nil­le Hoofd­re­dac­teur brie­ven@gva.be

Je hebt kop­pi­ge po­li­ti­ci, je hebt he­le kop­pi­ge en dan heb je de Brus­sel­se. Al sinds de zo­mer voor­spelt ie­der­een die het kan we­ten dat on­ze hoofd­stad op een ca­ta­stro­fe af­ste­vent, maar pas nu, nu Brus­sel in de lijst van meest ge­trof­fen Eu­ro­pe­se ste­den is op­ge­klom­men naar de twee­de plaats, treft de Brus­sel­se re­ge­ring maat­re­ge­len te­gen het op­ruk­ken­de co­ro­na­vi­rus. Je krijgt aan geen mens uit­ge­legd waar­om Brus­sel, on­danks al­le waar­schu­win­gen, de si­tu­a­tie zo uit de hand heeft la­ten lo­pen. De so­ci­a­le en eco­no­mi­sche scha­de voor de stad is door al dat ge­treu­zel al­leen maar gro­ter ge­wor­den.

Op 12 au­gus­tus kon de Antwerpse gou­ver­neur Ca­thy Berx aan­kon­di­gen dat de avond­klok in Antwerpen een nacht­klok werd en dat de ca­fés op­nieuw tot 1u moch­ten open­blij­ven. Na twee we­ken van ex­tra stren­ge maat­re­ge­len in Antwerpen, kon er weer een beet­je ver­soe­peld wor­den. Toen al – twee maan­den ge­le­den dus – zei­den spe­ci­a­lis­ten dat de si­tu­a­tie in Brus­sel even­eens dreig­de uit de hand te lo­pen, maar de Brus­sel­se mi­nis­ter-pre­si­dent Ru­di Ver­voort wil­de niet ho­ren van ‘Antwerpse’ maat­re­ge­len. Na veel ge­zeur van de vi­ro­lo­gen voer­de hij de mond­mas­ker­plicht in. Toen al­le spe­ci­a­lis­ten zei­den dat dat niet vol­doen­de zou zijn, maak­te hij zich er­van af met: “Brus­sel is Antwerpen niet”.

Wel, Ver­voort heeft ge­lijk ge­kre­gen. Brus­sel is Antwerpen niet. De Brus­sel­se over­heid bleef in al­le om­stan­dig­he­den vol­hou­den dat de si­tu­a­tie niet zo ern­stig was. Tot de zie­ken­hui­zen be­gon­nen vol te lo­pen en de cij­fers in de buurt kwa­men van die in Ma­drid. Toen kon de re­ge­ring niet an­ders dan in­grij­pen en toen moest het in­eens heel fors: al­le ho­re­ca­za­ken op­nieuw een maand dicht. Dat heeft Antwerpen sinds de eer­ste lock­down niet hoe­ven te doen. En mis­schien was het in Brus­sel ook niet no­dig ge­weest als er vroe­ger was op­ge­tre­den. Dat schul­dig ver­zuim van de Brus­sel­se re­ge­ring richt een hoop el­len­de aan. Veel ho­re­cauit­ba­ters over­le­ven de­ze twee­de lock­down niet. Ze­ker niet om­dat er nog geen dui­de­lijk zicht is op com­pen­sa­ties voor de ge­le­den ver­lie­zen. Brus­sels Par­le­ments­lid Bi­an­ca De­baets (CD&V) vreest voor “een so­ci­aal bloed­bad” en noemt dat “een schan­de voor ons ge­west”.

En dat is het ook. Voor de Brus­se­laars is de­ze maat­re­gel, net voor een lan­ge co­ro­na­win­ter, een zwa­re op­dof­fer. Voor het ima­go van Brus­sel is de­ze nieu­we slui­ting ne­fast. Het brui­sen­de Brus­sel heeft weer eens een knauw ge­kre­gen. En al­weer kun je daar­voor het be­leid ver­ant­woor­de­lijk stel­len.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium