Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zijn ca­fés ech­te broei­haar­den van be­smet­tin­gen?

Voor­lo­pig geen con­cre­te voor­beel­den van hot­s­pots

-

“Ca­fés zijn he­laas ech­te hot­s­pots van be­smet­tin­gen”, zei mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Frank Van­den­brou­c­ke (sp.a) dins­dag­avond ter ver­ant­woor­ding van het in­per­ken van het slui­tings­uur van ca­fés. Maar over wat voor ca­fés het gaat, over hoe­veel be­smet­tin­gen, en waar dan pre­cies – dat kan nie­mand con­creet ma­ken.

Wan­neer we over vi­rus­broei­haar­den spre­ken, den­ken we aan con­tact­speur­ders. Weet Ka­ri­ne Moy­kens, voor­zit­ter van het In­ter­fe­de­raal Co­mi­té Tes­ting & Tra­cing, meer over de zo­ge­naam­de hot­s­pots in ca­fés? Vol­gens haar woord­voer­ster is het nu niet mo­ge­lijk om con­cre­ter te zijn en om cij­fers te ge­ven over be­smet­tin­gen in de ho­re­ca. “We zijn nu nog be­zig aan een ge­stan­daar­di­seerd rap­port over be­smet­tings­clus­ters. We we­ten dat er in ca­fés clus­ters zijn, maar ze ste­ken niet met kop en schou­ders boven de cij­fers uit en zijn vaak ook moei­lijk tra­ceer­baar.”

Ri­si­co­vol­le plek

Kan het Vlaams Agent­schap Zorg en Ge­zond­heid mis­schien con­cre­ter zijn? Wan­neer in een ge­meen­te de be­smet­tings­cij­fers be­paal­de drem­pels over­schrij­den, wordt daar on­der­zocht of er ver­ban­den te vin­den zijn tus­sen de be­smet­tin­gen. “Heel vaak valt níét te ach­ter­ha­len hoe of waar men­sen be­smet zijn ge­raakt”, zegt woord­voer­der Jo­ris Moonens. “We heb­ben im­mers te ma­ken met een vi­rus met een in­cu­ba­tie­tijd tot veer­tien da­gen en de kans om be­smet­te­lijk te zijn zon­der ziek te wor­den. Wat we wel dui­de­lijk zien, is dat de mees­te be­smet­tin­gen plaats­vin­den bij nau­we con­tac­ten tus­sen ge­zins- of fa­mi­lie­le­den en in de vrien­den­kring, wat ook lo­gisch

Gou­ver­neur Ca­thy Berx.

is.”

Wat is daar­bij dan de be­smet­tings­bron? “Daar zien we soms ca­fés op­dui­ken, maar ook niet uit­ge­spro­ken meer dan an­de­re plek­ken waar men­sen el­kaar ont­moe­ten, zo­als sport­clubs of an­de­re hob­by’s, of op de werk­vloer. Al­ge­meen ge­spro­ken zijn we er ze­ker van dat be­smet­tin­gen ge­beu­ren over­al waar men­sen nauw con­tact heb­ben met el­kaar, en hoe meer men­sen en hoe meer nau­we con­tac­ten, hoe meer ri­si­co’s. Een ca­fé vol­doet dui­de­lijk aan die cri­te­ria en kan dus als ri­si­co­vol­le plek wor­den be­schouwd.”

Het gaat er dus eer­der om hoe het er­aan toe­gaat in een ca­fé, en niet per se om de lo­ca­tie op zich? “We wil­len nie­mand met de vin­ger wij­zen en ve­len doen hun best. Maar als er ge­dron­ken wordt, ver­dwijnt de alert­heid, spreekt men lui­der, komt men dich­ter bij el­kaar en ont­staan er wol­ken van drup­pel­tjes met vi­rus, en daar zit het ri­si­co”, zegt Ant­werps gou­ver­neur Ca­thy Berx, die in de zo­mer ook lo­ka­le con­tact tra­cing op de been bracht. De af­ge­lo­pen maan­den kwa­men af en toe be­smet­tin­gen in ca­fés aan de op­per­vlak­te. Zo gin­gen be­gin au­gus­tus twee ca­fés in Kes­sel en Nij­len even dicht. Maar op dit mo­ment kan ook Berx geen con­cre­te voor­beel­den van hot­s­pot-ca­fés noe­men.

 ?? FO­TO BELGA ??
FO­TO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium