Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Kwart meer op­roe­pen naar hulp­lij­nen

Vla­ming kampt voor­al met een­zaam­heid en al­co­hol in lock­down

-

Nieu­we cij­fers van de te­le­hulp­lij­nen tij­dens de eer­ste co­ro­na­golf doen het erg­ste ver­moe­den voor on­ze psy­chi­sche ge­zond­heid de ko­men­de maan­den. Te­le-Ont­haal, de kin­de­ren- en jon­ge­ren­lijn Awel en Al­co­hol­hulp.be no­teer­den on­ge­veer 25% meer op­roe­pen. In de piek­pe­ri­o­des wa­ren meer dan de helft van de ge­sprek­ken ge­re­la­teerd aan co­ro­na.

De nieu­we co­ron­a­maat­re­ge­len moe­ten het aan­tal Co­vid-19-be­smet­tin­gen dras­tisch naar be­ne­den ha­len, maar het is zeer de vraag of ze ook een goe­de zaak zijn voor on­ze psy­chi­sche ge­zond­heid. Uit de cij­fers van maart tot en met ju­ni, toen het land als re­ac­tie op de eer­ste co­ro­na­golf na­ge­noeg in vol­le­di­ge lock­down ging, blijkt dat de hulp­lij­nen voor wie kampt met de­pres­sie­ve ge­voe­lens, ver­sla­vin­gen en ang­sten rood­gloei­end ston­den.

Op 13 maart gin­gen de co­ron­a­maat­re­ge­len in. Bij­na ogen­blik­ke­lijk kreeg Te­le-Ont­haal 20% meer op­roe­pen te ver­wer­ken. In april en mei steeg dat zelfs boven de 25%. Aan­van­ke­lijk gin­gen veel vra­gen over de fy­sie­ke ge­zond­heid, maar al snel do­ken ook een­zaam­heid en re­la­ti­o­ne­le pro­ble­men op bo­ven­aan het lijst­je met ge­spreks­on­der­wer­pen. On­ge­veer 40% van de op­roe­pen in de len­te had te ma­ken met co­ro­na. In april was dat zelfs 53%.

Toen in ju­li de cur­ve af­vlak­te en de maat­re­ge­len wer­den ver­soe­peld, daal­de het aan­deel co­ro­na­ge­sprek­ken ge­voe­lig. “In de eer­ste helft van ju­li was dat nog 10%, maar een maand daar­na, toen co­ro­na weer op­flak­ker­de, liep dat met­een weer op”, zegt Jen­ni­fer Pots, co­ör­di­na­tor van Te­le-Ont­haal.

Meer drin­ken

De­zelf­de trend bij an­de­re hulp­lij­nen. De kin­der- en jon­ge­ren­lijn Awel no­teer­de in de pe­ri­o­de van 13 maart tot 31 ju­li een ver­dub­be­ling van de chats. Ook via mail werd een kwart meer nood­kre­ten en in­for­ma­tie­vra­gen ge­no­teerd. Via de te­le­foon was de stij­ging veel­eer be­perkt.

Eind april al waar­schuw­de Kat­leen Pele­man, di­rec­teur van het Vlaams ex­per­ti­se­cen­trum voor Al­co­hol- en an­de­re Drug­pro­ble­men (VAD) dat er meer en an­de­re op­roe­pen bin­nen­kwa­men dan ge­woon­lijk. “Men­sen ver­tel­len ons dat ze vroe­ger op de dag be­gon­nen te drin­ken, of meer dron­ken dan an­ders.”

Dat die ten­dens tot pro­ble­men kan lei­den, blijkt nu ook uit de cij­fers. Op de web­si­te al­co­hol­hulp.be, re­gi­streer­den zich tus­sen maart en ju­ni 15% meer men­sen die op zoek wa­ren naar zelf­hulp of be­ge­lei­ding.

On­mis­baar

Vlaams Par­le­ments­lid en huis­arts Freya Saeys (Open Vld), die de cij­fers op­vroeg bij mi­nis­ter van Wel­zijn Wou­ter Be­ke (CD&V), con­clu­deert “dat de hulp­lij­nen on­mis­baar zijn” en vraagt nog meer on­der­steu­ning. Zij vreest voor de com­bi­na­tie van win­ter, min­der dag­licht, co­ron­a­pan­de­mie en het ver­min­derd so­ci­aal con­tact de ko­men­de maan­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium