Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

No­bel­prijs voor Che­mie gaat naar twee vrou­wen

-

De No­bel­prijs voor Che­mie wordt dit jaar toe­ge­kend aan de Fran­se we­ten­schap­ster Em­ma­nu­el­le Char­pen­tier en haar Ame­ri­kaan­se col­le­ga Jen­ni­fer Doud­na. Char­pen­tier en Doud­na krij­gen de prijs voor de ont­wik­ke­ling van een me­tho­de (Cris­pr/Cas9) om ge­ne­tisch ma­te­ri­aal re­la­tief een­vou­dig te wij­zi­gen.

De tech­no­lo­gie Cris­pr/ Cas9 is een soort van “ge­ne­ti­sche schaar”, die on­der­zoe­kers toe­laat om zeer pre­cies in het DNA te knip­pen en er stuk­jes uit te ha­len of aan toe te voe­gen. Op die ma­nier kan de ge­ne­ti­sche sa­men­stel­ling van die­ren, plan­ten en mi­cro-or­ga­nis­men wor­den aan­ge­past.

“De­ze tech­no­lo­gie heeft een re­vo­lu­ti­o­nai­re im­pact ge­had op de bi­o­we­ten­schap­pen, draagt bij tot nieu­we kan­ker­the­ra­pie­ën en zou de droom van het ge­ne­zen van er­fe­lij­ke aan­doe­nin­gen kun­nen ver­we­zen­lij­ken”, zo staat in een ver­kla­ring van de Zweed­se Aca­de­mie.

 ?? FO­TO BELGAIMAGE ?? Em­ma­nu­el­le Char­pen­tier (boven) en Jen­ni­fer Doud­na.
FO­TO BELGAIMAGE Em­ma­nu­el­le Char­pen­tier (boven) en Jen­ni­fer Doud­na.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium