Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Lufthan­sa stuurt 500 stu­den­ten naar huis: “Geen nieu­we pi­lo­ten no­dig”

-

Meer dan drie vier­de van de stu­dent­pi­lo­ten bij Lufthan­sa Flight Aca­de­my moet hun op­lei­ding nood­ge­dwon­gen stop­zet­ten we­gens de co­rona­cri­sis. Het Duit­se moe­der­be­drijf van Brus­sels Air­li­nes ziet “voor een lan­ge tijd” geen plaats voor hen in de cock­pit.

Bij het be­gin van de pan­de­mie be­sloot Lufthan­sa vrij­wel met­een de ac­tie­ve op­lei­din­gen te sta­ken en de as­pi­rant-pi­lo­ten naar huis te stu­ren. La­ter werd be­slist al­le trai­nin­gen tot het ein­de van het jaar op te schor­ten. Nu wordt dui­de­lijk dat het voor een groot deel van de stu­den­ten ein­de ver­haal is.

On­ge­veer 500 stu­den­ten kun­nen hun op­lei­ding niet ver­der­zet­ten. Het gaat voor­na­me­lijk om stu­den­ten die nog in de the­o­rie­fa­se of vroe­ge prak­tijk­op­lei­ding zit­ten. De kans is klein dat ze hun op­lei­ding el­ders kun­nen ver­der­zet­ten. Lufthan­sa ad­vi­seert een stu­dies­witch. “Al­le lucht­vaart­maat­schap­pij­en we­reld­wijd zul­len voor een zeer lan­ge tijd geen be­hoef­te heb­ben aan nieu­we pi­lo­ten”, klinkt het.

De bood­schap staat in schril con­trast met de si­tu­a­tie van twee jaar ge­le­den. Toen was de Eu­ro­pean Flight Aca­de­my wan­ho­pig op zoek naar men­sen die pi­loot wil­den wor­den. Er werd toen zelfs een kor­ting van 20.000 eu­ro aan­ge­bo­den om kan­di­da­ten te lok­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium