Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

GAS-boe­te voor lich­te over­tre­ding

Vlaams Par­le­ment keurt ver­za­melde­creet goed

-

Ste­den en ge­meen­ten zul­len bin­nen­kort GAS-boe­tes mo­gen uit­schrij­ven voor lich­te snel­heids­over­tre­din­gen op plaat­sen waar maar 30 of 50 km per uur ge­re­den mag wor­den. Dat is een van de maat­re­ge­len uit een ver­za­melde­creet mo­bi­li­teit dat gis­te­ren is goed­ge­keurd in het Vlaams Par­le­ment.

De hand­ha­ving van klei­ne ver­keers­over­tre­din­gen in zo­nes 30 en 50 is al lan­ger een pro­bleem. De Vlaam­se re­ge­ring wil daar­om aan de lo­ka­le be­stu­ren de mo­ge­lijk­heid ge­ven om klei­ne over­tre­din­gen (tot 20 km per uur te snel) te be­boe­ten via Ge­meen­te­lij­ke Ad­mi­ni­stra­tie­ve Sanc­ties (GAS­boe­tes).

De boe­tes moe­ten wel vast­ge­steld wor­den door een au­to­ma­ti­sche ca­me­ra. De GAS-boe­tes moe­ten niet al­leen zor­gen voor meer fi­nan­ci­ë­le mid­de­len voor de lo­ka­le be­stu­ren, men hoopt ook dat het een men­ta­li­teits­wij­zi­ging tot stand brengt. Dat zegt ook mi­nis­ter van Bin­nen­lands Be­stuur Bart So­mers (Open Vld). “Met de­ze maat­re­gel wor­den er meer mid­de­len en au­to­no­mie door­ge­scho­ven naar het lo­ka­le ni­veau. De lo­ka­le be­stu­ren zul­len hier­mee aan de slag gaan en be­te­re hand­ha­ving zal lei­den tot een men­ta­li­teit­sen ge­drags­wij­zi­ging.”

Ook mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Ly­dia Pee­ters is blij met de maat­re­gel. “Op de­ze ma­nier krij­gen lo­ka­le be­stu­ren de kans om zelf meer in te zet­ten op hand­ha­ving spe­ci­fiek op die plaat­sen waar wei­nig wordt ge­con­tro­leerd.”

De GAS-boe­te voor klei­ne ver­keers­over­tre­din­gen is maar een van de ve­le maat­re­ge­len in het goed­ge­keur­de ver­za­melde­creet, een soort pot­pour­ri aan in­gre­pen op het vlak van mo­bi­li­teit en open­ba­re wer­ken. Zo gaat in het de­creet het ge­wes­te­lijk Mo­bi­li­teits­plan op de schop en wordt dat ver­van­gen door een mo­bi­li­teits­vi­sie voor de lan­ge ter­mijn. Daar­naast wordt ook de re­tri­bu­tie voor laad­pa­len langs ge­west­we­gen en au­to­snel­we­gen tot min­stens 2025 af­ge­schaft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium