Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

On­zicht­baar én on­mis­baar De di­rec­teurs al­ge­meen be­leid van re­ge­ring-De Croo

- MAT­THI­AS VANDERASPO­ILDEN

Twee vrou­wen en zes man­nen te­ke­nen straks de lij­nen uit van de Vi­val­di-re­ge­ring als di­rec­teurs al­ge­meen be­leid van de top­mi­nis­ters. Ze blij­ven vaak on­zicht­baar, maar hun aan­deel is niet te on­der­schat­ten. “Zij ma­ken het be­leid en die­nen het com­pro­mis op een dien­blad aan voor de vi­ce­pre­miers.”

De per­so­neels­dien­sten van de mi­nis­te­ri­ë­le ka­bi­net­ten draai­en over­uren. Na het re­geer­ak­koord en de mi­nis­ters­ploeg wordt nu vol­op aan de ka­bi­net­ten ge­sleu­teld. Woord­voer­ders, ka­bi­nets­chefs, me­de­wer­kers, ... Ie­de­re mi­nis­ter heeft zo zijn of haar voor­keu­ren en ook de par­tij­en wil­len hun be­lang­rijk­ste pi­on­nen een cru­ci­a­le rol ge­ven. Ach­ter ie­de­re mi­nis­ter of staats­se­cre­ta­ris staat een ka­bi­nets­chef, maar de ze­ven vi­ce­pre­miers heb­ben ook nog eens recht op een di­rec­teur al­ge­meen be­leid. Die acht na­men zijn sinds gis­te­ren be­kend. “Dat zijn de man­nen en vrou­wen in de scha­duw die het voor­be­rei­den­de werk doen voor hun vi­ce­pre­miers”, zegt on­der­zoe­ker Pie­ter Moens (UGent), ge­spe­ci­a­li­seerd in po­li­tiek per­so­neel en ka­bi­net­ten. “Zij ken­nen de ge­voe­lig­he­den van al­le dos­siers, be­wa­ken de par­tij­lijn en pro­be­ren op een apar­te ver­ga­de­ring al een con­sen­sus te vin­den.”

Dien­blad

Het is im­mers een mis­vat­ting dat mi­nis­ters over al­les zélf ver­ga­de­ren. Heel veel dos­siers wor­den voor­be­reid en af­ge­klopt in een IKW, een In­ter-Ka­bi­ne­tai­re Werk­groep, waar­in ka­bi­netsme­de­wer­kers sa­men­ko­men. In een Di­rec­tie Al­ge­meen Be­leid (DAB), zeg maar een su­per-IKW, ko­men de acht di­rec­teurs sa­men om het kern­ka­bi­net voor te be­rei­den. Dat is de be­perk­te mi­nis­ter­raad met de pre­mier en zijn ze­ven vi­ce­pre­miers. “Zij ma­ken het be­leid en die­nen het com­pro­mis op een dien­blad aan voor de vi­ce­pre­miers”, zegt Pie­ter Moens. “Al­leen over de gro­te dos­siers gaan vi­ce­pre­miers dan nog whee­len en dea­len. Wat naar bui­ten komt, is vaak slechts het top­je van de ijs­berg, de

● rest wordt on­der de wa­ter­lijn be­slist door die di­rec­teurs.”

Twee vrou­wen

Die acht spin­nen in het web van de be­sluit­vor­ming zijn op­val­lend man­ne­lijk. Net als bij de vi­ce­pre­miers, zijn er ook bij de al­ge­meen di­rec­teurs slechts twee vrou­wen: ou­de be­ken­de Els Van Weert en Kar­la Bas­se­lier, die over­komt van de dia­mant­we­reld. Voor­al die eer­ste naam is een ver­ras­sing. Groen, dat niet kan bo­gen op een gro­te poel me­de­wer­kers, zocht en vond lo­kaal po­li­tie­ke er­va­ring. In

Lier vond de par­tij Els Van Weert, die – na­dat haar man ver­ko­zen werd in de ge­meen­te­raad – voor­al ach­ter de scher­men be­trok­ken bleef. Van Weert was tus­sen 2004 en 2007 staats­se­cre­ta­ris voor Duur­za­me Ont­wik­ke­ling en So­ci­a­le Eco­no­mie in de re­ge­ring-Ver­hof­stadt. Ze ze­tel­de toen nog voor Volks­unie-erf­ge­naam Spi­rit, dat in kar­tel met sp.a naar de kie­zer was ge­trok­ken. Pas in 2011 maak­te ze de over­stap naar Groen, dat haar nu te­rug­haalt naar de Wet­straat.

 ?? FO­TO SASKIA VANDERSTIC­HELE ??
FO­TO SASKIA VANDERSTIC­HELE
 ?? FO­TO IF ??
FO­TO IF
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium