Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

2.324 tij­de­lijk werk­lo­zen vin­den weg naar VDAB

-

De cam­pag­ne om tij­de­lijk werk­lo­zen naar de VDAB te lei­den heeft (een beet­je) ef­fect: 2.324 van hen heb­ben zich vo­ri­ge maand in­ge­schre­ven. “Dit is een eer­ste stap, maar nog lang niet vol­doen­de”, zegt Vlaams mi­nis­ter van Werk Hil­de Cre­vits (CD&V).

Vo­ri­ge maand wer­den 120.000 tij­de­lijk werk­lo­zen via mail en brief aan­ge­schre­ven om hen ken­nis te la­ten ma­ken met de VDAB. Dat is een uni­cum, want tot voor kort had de dienst voor ar­beids­be­mid­de­ling geen zicht op die fe­de­ra­le ge­ge­vens. Als ge­volg van die cam­pag­ne heb­ben 2.324 tij­de­lijk werk­lo­zen zich in­ge­schre­ven bij de VDAB. Dat be­te­kent dat ze toe­gang heb­ben tot het op­lei­dings­aan­bod, be­ge­leid kun­nen wor­den naar tij­de­lij­ke jobs en loop­baan­be­ge­lei­ding. Nog eens 20.000 men­sen gin­gen ac­tief op zoek naar in­for­ma­tie op de si­te van de VDAB. “De pe­ri­o­de van tij­de­lij­ke werk­loos­heid kan wor­den aan­ge­gre­pen om op­lei­din­gen te vol­gen en zo uw loop­baan te ver­ster­ken of bij­voor­beeld tij­de­lijk bij te sprin­gen bij een an­de­re werk­ge­ver”, zegt Vlaams mi­nis­ter van Werk Hil­de Cre­vits (CD&V). “Het is goed dat al ruim 2.300 tij­de­lijk werk­lo­zen zich in­ge­schre­ven heb­ben.”

Een kwart van die 120.000 is min­stens tien da­gen tech­nisch werk­loos ge­weest. Het is voor­al die groep die Cre­vits wil be­rei­ken.

Daar­om wor­den la­ter de­ze week nog eens 60.000 tij­de­lijk werk­lo­zen ge­con­tac­teerd.

Er wor­den ook nog spe­ci­fie­ke ac­ties ge­pland voor men­sen uit de eve­ne­men­ten­sec­tor die nog tij­de­lijk werk­loos zijn. In au­gus­tus za­ten nog 169.693 Vla­min­gen in een sys­teem van tij­de­lij­ke werk­loos­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium