Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Mort­se­laar rijdt met op­zet man aan en ris­keert 2 jaar cel

Be­klaag­de Tim V.A. (25): “Ik voel­de me be­dreigd en wil­de ge­woon weg”

- SAM REYNTJENS

Tim V.A, (25) uit Mort­sel ris­keert twee jaar cel voor een zwaar ge­val van verkeersag­ressie. Na een dis­cus­sie reed hij de te­gen­par­tij aan, het slacht­of­fer raak­te le­vens­ge­vaar­lijk ge­wond. “Ik wil­de ge­woon weg”, zegt de be­klaag­de.

Op 13 sep­tem­ber 2019 kre­gen twee chauf­feurs in vol­le vrij­dag­avond­spits ru­zie. “Het be­gon op de Bin­nen­sin­gel waar het la­te­re slacht­of­fer, N.M., de be­klaag­de niet toe­liet in te voe­gen, waar­door die bruusk moest rem­men”, doet aan­klaag­ster Kim De Laet het re­laas van de fei­ten. Op het kruis­punt met de Gro­testeen­weg kwa­men de twee be­stuur­ders naast el­kaar te staan. Van­uit zijn au­to zou Tim V.A. ra­cis­ti­sche uit­spra­ken naar het hoofd van zijn slacht­of­fer en diens vrouw ge­slin­gerd heb­ben. Af­han­ke­lijk van wie het hoor­de zei hij “dat ze naar hun thuis­land moesten te­rug­ke­ren” of “dat N.M. zijn rij­be­wijs wel in zijn thuis­land ge­haald zou heb­ben”. “Toen de echt­ge­no­te van N.M. zei dat ze hier ge­bo­ren was en zou blij­ven, ant­woord­de de be­klaag­de dat “ze maar moest blij­ven om zijn ap­par­te­ment te kui­sen””, al­dus de aan­klaag­ster.

Le­vens­ge­vaar

Nog een stop­licht ver­der, op de Gro­testeen­weg, stap­te N.M. uit zijn wa­gen. “Hij bonk­te op het raam van de wa­gen van Tim V.A. en daag­de hem uit om uit te stap­pen, “als hij een ech­te man was””, zei de pro­cu­reur. N.M. stap­te nog een keer te­rug in zijn wa­gen en dan weer uit. “Toen is Tim V.A. met een enor­me ver­snel­ling te­gen een an­der voer­tuig ge­re­den en ver­vol­gens met vol­le vaart te­gen het slacht­of­fer”, zegt het open­baar mi­nis­te­rie. Ter­wijl N.M. in le­vens­ge­vaar naar het zie­ken­huis ge­bracht werd, vlucht­te de aan­rij­der weg. Hij gaf zich de­zelf­de dag nog aan bij de po­li­tie. Het par­ket ver­volgt V.A. voor op­zet­te­lij­ke zwa­re sla­gen en vraagt de mi­ni­ma­le cel­straf van twee jaar. Ra­cis­me als ver­zwa­ren­de om­stan­dig­heid is vol­gens de pro­cu­reur niet be­we­zen. “De bij­zon­de­re wil om aan te zet­ten tot haat of ge­weld is hier niet aan­we­zig. Het gaat om vrij­heid van me­nings­ui­ting.”

De slacht­of­fers wa­ren het daar niet mee eens. Ruim een jaar na de fei­ten is de im­pact op hun le­ven nog groot. N.M. is voor 66% ar­beids­on­ge­schikt. “Het is heel moei­lijk om hier te zijn. Die dag zal ik nooit ver­ge­ten, ik dacht dat het mijn laatste was. Het af­ge­lo­pen jaar heb ik het moei­lijk ge­had en niks kun­nen doen. Dit heeft op mijn ge­zin en me­zelf een se­ri­eu­ze im­pact. In plaats van ra­cis­ti­sche praat uit te slaan, had hij ge­woon sor­ry kun­nen zeg­gen. Ho­pe­lijk be­seft hij nu wat hij me heeft aan­ge­daan.” Zijn ad­vo­ca­ten, Jan en Bram De Man, meen­den dat er dui­de­lijk een in­ten­tie tot do­den was en vroe­gen de her­kwa­li­fi­ca­tie naar po­ging tot dood­slag.

On­op­zet­te­lij­ke aan­rij­ding

V.A. had aan­van­ke­lijk ge­zegd dat hij re­a­geer­de in pa­niek en in­stinc­tief op het slacht­of­fer in­reed.

N.M.

Hij be­weert nu dat de aan­rij­ding on­op­zet­te­lijk ge­beur­de. “Ik voel­de me be­dreigd en wil­de ge­woon weg. Ik wil­de hem niet ver­won­den”, zei de jon­ge­man. Zijn ad­vo­caat, Fré­dé­ric Thie­baut, haal­de aan dat al­les be­gon met haan­tjes­ge­drag van bei­de par­tij­en. “Toen werd mijn cli­ënt klem­ge­re­den door het slacht­of­fer die dui­de­lijk de fy­sie­ke con­fron­ta­tie wil­de aan­gaan”, zegt Thie­baut. “Mijn cli­ënt wil­de weg en is eerst te­gen een an­de­re au­to ge­re­den, dat zeg­gen zo­wel een ge­tui­ge als de tech­ni­sche vast­stel­lin­gen. Het slacht­of­fer zet­te een stap naar voor. De aan­rij­ding was on­op­zet­te­lijk.” Over het ver­meen­de ra­cis­me was Thie­baut kort. “Hij heeft din­gen ge­zegd die niet fraai zijn en die op­mer­king over het thuis­land was in­der­daad ra­cis­tisch, maar dat is hier niet de drijf­veer voor de fei­ten.” De recht­bank spreekt zich op 2 no­vem­ber uit over de zaak.

Slacht­of­fer

“Die dag zal ik nooit ver­ge­ten. Ik dacht dat het mijn laatste was.”

 ?? FO­TO BFM ?? Een fo­to van net na de fei­ten op vrij­dag 13 sep­tem­ber 2019.
FO­TO BFM Een fo­to van net na de fei­ten op vrij­dag 13 sep­tem­ber 2019.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium