Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Tot vijf jaar cel voor bank­ro­vers

Tun­nel­roof PNB Pa­ri­bas For­tis Antwerpen

-

De recht­bank heeft vijf man­nen straf­fen tot vijf jaar cel ge­ge­ven voor hun rol bij de tun­nel­roof in de klui­zen­zaal van het bank­kan­toor van BNP Pa­ri­bas For­tis op de Bel­gi­ë­lei in Antwerpen.

Na­dat de alar­men al een week aan het af­gaan wa­ren, werd op zon­dag 3 fe­bru­a­ri 2019 ui­t­ein­de­lijk vast­ge­steld dat in­bre­kers bin­nen­ge­raakt wa­ren in de klui­zen­zaal van het For­tis­kan­toor op de Bel­gi­ë­lei in Antwerpen. Ze had­den van­uit een wo­ning in de Ner­vi­ërs­straat een tun­nel naar de ri­o­le­ring ge­gra­ven om hon­der­den me­ters ver­der het­zelf­de te doen, van de ri­o­le­ring naar de klui­zen­zaal. 27 loc­kers wer­den open­ge­bro­ken en de da­ders vlucht­ten weg, met een on­be­ken­de buit die nooit ge­re­cu­pe­reerd werd.

Vijf ver­dach­ten

Tij­dens het on­der­zoek kwa­men vijf ver­dach­ten in beeld on­der wie drie Antwerpse Ge­or­gi­ërs, Gi­or­gi K., Ko­ba M. en diens va­der Ka­cha­ber. Zij kon­den gel­inkt wor­den aan werk­ma­te­ri­aal dat ge­von­den werd in de tun­nel en de wo­ning in de Ner­vi­ërs­straat. Twee an­de­re ver­dach­ten, Da­vid T. en Yo­sef C., kon­den vluch­ten en ver­blij­ven al­licht in het bui­ten­land. Voor hen had de recht­bank de zwaar­ste straf over. De man­nen wer­den tot vijf jaar cel en 8.000 eu­ro ver­oor­deeld. De recht­bank be­val hun on­mid­del­lij­ke aan­hou­ding. “Het is be­we­zen dat de be­klaag­den een cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie vorm­den. Er was een mees­ter­lijk uit­ge­kiend plan met na­ti­o­na­le pi­on­nen die hier in de kij­ker lie­pen”, luid­de de mo­ti­va­tie voor het von­nis.

Na­ti­o­na­le pi­on­nen

Die “na­ti­o­na­le pi­on­nen” zijn va­der en zoon M. en Gi­or­gi K. Daar­mee volgt de recht­bank hun ad­vo­ca­ten die er­op ge­we­zen had­den dat de Antwerpse Ge­or­gi­ërs ge­bruikt wer­den door de or­ga­ni­sa­tie. Gi­or­gi K. en Ka­cha­ber M. wer­den tot drie jaar cel ver­oor­deeld, Ko­ba M. kreeg veer­tig maan­den ge­van­ge­nis. Aan de bur­ger­lij­ke par­tij­en moe­ten de be­klaag­den 23.001 eu­ro scha­de­ver­goe­ding be­ta­len. 1 eu­ro daar­van is pro­vi­si­o­neel om de ima­go­scha­de van BNP Pa­ri­bas For­tis te dek­ken.

 ?? FO­TO RR ?? Een tun­nel van­uit de Ner­vi­ërs­straat leid­de tot de klui­zen­zaal.
FO­TO RR Een tun­nel van­uit de Ner­vi­ërs­straat leid­de tot de klui­zen­zaal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium