Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Bur­ge­mees­ter ver­biedt pro­test­ac­tie na dood van So­fie

-

Een ac­tie van de par­tij PVDA, die ge­weld te­gen vrou­wen aan de kaak wil stel­len, mag niet door­gaan. Dat heeft bur­ge­mees­ter Paul Ver­beeck (CD&V) be­slist. De or­ga­ni­sa­to­ren heb­ben geen aan­vraag in­ge­diend.

De Par­tij van de Ar­beid wil­de don­der­dag­avond ac­tie voe­ren aan het ge­meen­te­huis van Nij­len voor een daad­krach­ti­ge aan­pak van ge­weld te­gen vrou­wen. “Af­ge­lo­pen week stierf de Nij­len­se So­fie V.D.S. na een ge­weld­da­di­ge aan­val door haar part­ner (zij werd in brand ge­sto­ken, red.). Dat maakt van haar al het zes­tien­de slacht­of­fer van fe­mi­ci­de dit jaar. Ik vraag me af hoe­veel slacht­of­fers er nog moe­ten val­len”, zegt Ann Vers­wij­vel, die voor­zit­ter is van de PVDA-af­de­ling in Nij­len

“We ei­sen dat de aan­pak van ge­weld te­gen vrou­wen een po­li­tie­ke pri­o­ri­teit wordt. Er is drin­gend nood aan een echt na­ti­o­naal ac­tie­plan. Om de­ze eis kracht bij te zet­ten, voe­ren we ac­tie”, klinkt het.

Re­gels zijn re­gels

Bij de ge­meen­te­lij­ke dien­sten was geen aan­vraag tot ac­tie bin­nen­ge­ko­men. “Voor ma­ni­fes­ta­ties moet op voor­hand toe­la­ting ge­vraagd wor­den. Ik heb er ook geen zicht op in wel­ke ma­te de­ze ac­tie cor­ona­proof ge­or­ga­ni­seerd zal wor­den. Daar­om heb ik be­slist om de ac­tie te ver­bie­den. Ook de­ze or­ga­ni­sa­to­ren moe­ten zich aan de re­gels hou­den. Er zijn nog ge­noeg mo­ge­lijk­he­den om een nieu­we da­tum te kie­zen en tij­dig een aan­vraag in te die­nen”, al­dus bur­ge­mees­ter Paul Ver­beeck (CD&V).

In maart voer­de de nieuw op­ge­rich­te par­tij, die niet ver­te­gen­woor­digd is in de ge­meen­te­raad, ook al ac­tie rond ar­moe­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium