Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Kron­ke­lend wa­ter­ding

- LEO DE NIJN

Weer of geen weer, ik moet al­le da­gen mijn ki­lo­me­ters bij el­kaar trap­pen. Het liefst van al kies ik daar de dij­ken van de Dij­le, Zen­ne of de Leu­ven­se Vaart voor uit. Daar zijn twee re­de­nen voor: je komt er de na­tuur op haar best te­gen én je kan er ten­min­ste op pa­den fiet­sen die er goed bij­lig­gen. Een groot ver­schil met de­ze van de Bat­tel­se- of de Leest­se­steen­weg waar ik con­stant bang ben dat mijn bat­te­rij er wel eens zou kun­nen af­vlie­gen.

Nu de va­kan­tie­tijd ach­ter de rug is, kom je er tij­dens week­da­gen ook wei­nig fiet­sers te­gen. Langs de Leu­ven­se Vaart rijd ik voor­al om mijn voel­ho­rens uit te ste­ken bij en­ke­le vis­sers om te ho­ren ‘of de beet er wat in­zit’. Zo weet ik dat, als To­ny niet op zijn vas­te stek zit, er wei­nig te van­gen valt.

Tij­dens een van mijn rust­pau­zes tus­sen Hof­sta­de en Me­che­len kreeg ik de voor­bije da­gen aan de wa­ter­kant een kron­ke­lend ding te zien. Aan­van­ke­lijk dacht ik dat het een pa­ling was die naar wat zuur­stof kwam hap­pen. Maar toen die de kop even boven wa­ter stak, merk­te ik dat het om een ge­vlek­te slang ging. Ik kon het nau­we­lijks ge­lo­ven. Even la­ter dook dat kron­ke­lend wa­ter­ding naar de bo­dem van de Vaart.

Een slang in de Leu­ven­se Vaart, wat gaan we nog al­le­maal mee­ma­ken. Zelfs mijn echt­ge­no­te vond mijn ver­haal bij de ha­ren ge­sleurd. Dan maar mijn licht op­ge­sto­ken bij een ken­nis van Na­tuur­punt. “Sinds vo­rig jaar wer­den er en­ke­le waar­ne­min­gen op­ge­te­kend van ge­vlek­te ring­slan­gen in de Dij­le aan het Me­chels Broek en in de Leu­ven­se Vaart”, kreeg ik te ho­ren. Ze zijn wel­licht af­kom­stig van de voor en­ke­le ja­ren uit­ge­zet­te po­pu­la­tie in de Zeg­ge in Geel. Dat is een eind van Me­che­len denk ik dan. Maar vol­gens Na­tuur­punt kun­nen de­ze slan­gen via de Ne­te tot in de Dij­le­stad ge­ra­ken. Blijk­baar la­ten ze zich op steeds meer plek­ken in Vlaan­de­ren zien. De ring­slang is niet ge­vaar­lijk en ook niet gif­tig voor de mens. Dat kan goed zijn, maar toch lie­ver een pa­ling aan mijn vis­lijn, dan dat ge­vlek­te exem­plaar dat ik kort­ston­dig on­der ogen kreeg.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium