Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Een ver­wit­tigd man is er twee waard”

Stad con­tro­leert ex­tra op sluik­stor­ten en zwerf­vuil

-

De stad Me­che­len grijpt de ‘Week van de Hand­ha­ving’ aan om ex­tra in te zet­ten op con­tro­les te­gen sluik­stor­ten en zwerf­vuil. Dit jaar schreef de stad al 166 pro­ces­sen­ver­baal uit voor sluik­stor­ten en 48 voor zwerf­vuil. De pro­ble­ma­tiek is sinds de co­ron­a­pan­de­mie ver­er­gerd.

De ‘Week van de Hand­ha­ving’ is een ac­tie van de or­ga­ni­sa­tie Mooi­ma­kers. De cam­pag­ne is voor de stad aan­lei­ding om de­ze week ex­tra in te zet­ten op de strijd te­gen sluik­stor­ten en zwerf­vuil. In sa­men­wer­king met ge­meen­schaps­wach­ten en gro­te broers en zus­sen gaan bui­ten­ge­wo­ne op­spo­rings­amb­te­na­ren (BOA’s) op ron­de. “Sen­si­bi­li­se­ren is nog al­tijd de norm. Wie hard­leers is, ris­keert een pv”, klinkt het.

“Een ver­wit­tigd Me­che­laar is er twee waard”, zegt Abra­ham Lab­sir (Vld-Groen-m+), sche­pen van Pre­ven­tie. “Hoe graag we al­les ook in der min­ne op­los­sen. Er mag en zal wor­den ge­hand­haafd. Als stad zoe­ken we al een tijd hoe we zwerf­vuil een halt kun­nen toe­roe­pen, maar een deel van de men­sen blijft er zijn voe­ten aan ve­gen. Men­sen die zich el­ke dag in­zet­ten om ie­mand an­ders zijn vuil op te rui­men ver­die­nen veel meer res­pect. Daar­om wil­len we de­ze week een sterk sta­te­ment ma­ken”, legt Lab­sir uit.

De con­tro­les ge­beu­ren op hot­s­pots zo­als de Bruul, de Ha­ver­werf, de Rik Wou­ters- en de Sin­teMet­te­tuin en aan de Tho­mas Mo­re-ho­ge­school in het cen­trum, in de sta­ti­ons­om­ge­ving en in de wij­ken, on­der an­de­re in het Ca­put­steenen het Ti­voli­park, en op het Oud-Oe­fen­plein. Tij­dens de con­tro­les wordt ge­let op peu­ken, blik­jes en an­der zwerf­vuil.

 ?? FO­TO DIRK VERTOMMEN ?? On­der an­de­re op de Ha­ver­werf stelt zich een pro­bleem van zwerf­vuil.
FO­TO DIRK VERTOMMEN On­der an­de­re op de Ha­ver­werf stelt zich een pro­bleem van zwerf­vuil.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium