Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

SportTruck zet jon­ge­ren aan tot be­we­ging

In­ves­te­ring van 11.000 eu­ro

-

Buurt­sport Me­che­len be­schikt voort­aan over een SportTruck. Dat is een ge­pimp­te trai­ler die werd in­ge­richt met sport-, spe­len di­dac­tisch ma­te­ri­aal. Het ini­ti­a­tief moet voor­al jon­ge­ren uit kan­sen­groe­pen aan­moe­di­gen om de stap te zet­ten naar een sport­club.

Dat is met­een de re­den waar­om de Ko­ning Bou­de­wijn­stich­ting de in­ves­te­ring van zo’n 11.000 eu­ro met 6.000 eu­ro spon­sort. “Waar­voor wij de stich­ting zeer dank­baar zijn. Met de­ze SportTruck wil­len wij naar de wij­ken trek­ken, in plaats van dat zij naar ons moe­ten ko­men”, zegt Mo­ha­med Mef­tah, co­ör­di­na­tor van Buurt­sport Me­che­len. Kevin Cey­lan, een van de jon­ge­ren van Buurt­sport, ont­wierp het de­sign.

Aan Het Pre­dik­he­ren stond de SportTruck woens­dag een eer­ste keer op­ge­steld en kon­den kin­de­ren uit de buurt er­mee ken­nis­ma­ken. “Door jon­ge­ren op in­for­me­le mo­men­ten ac­tief te la­ten ken­nis­ma­ken met sport en spel kun­nen wij hun vaar­dig­he­den of in­te­res­ses snel­ler op­pik­ken. Het wordt ge­mak­ke­lij­ker om hen aan te moe­di­gen om de stap te zet­ten naar een ge­or­ga­ni­seerd sport­aan­bod”, ver­telt Ab­drah­man Lab­sir (Vld-Groen-m+), sche­pen van Jeugd en Sport.

Buurt­sport leent de trai­ler ook uit aan sport­clubs, wijk­wer­kin­gen en scho­len die leu­ke ac­ti­vi­tei­ten op­zet­ten om jon­ge­ren uit kan­sen­groe­pen.

www.me­che­len.be/sport

 ?? FO­TO JOREN DE WEERDT ?? Aan Het Pre­dik­he­ren kon­den jon­ge­ren de SportTruck woens­dag een eer­ste keer uit­pro­be­ren.
FO­TO JOREN DE WEERDT Aan Het Pre­dik­he­ren kon­den jon­ge­ren de SportTruck woens­dag een eer­ste keer uit­pro­be­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium