Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

SINT-KATELIJNE-WAVER Meer feest­ver­lich­ting en kerst­boom in ie­de­re kern

-

Het ge­meen­te­be­stuur van SintKa­te­lij­ne-Waver gaat de kerst­ver­lich­ting dit jaar uit­brei­den, voor­al in deel­ge­meen­te On­ze-Lie­veVrouw-Waver. “Het moet een ge­zel­li­ge uit­stra­ling ge­ven”, zegt bur­ge­mees­ter Kri­s­tof Sels (N-VA).

Op­po­si­tie­raads­lid Jos Moey­er­sons (Vlaams Be­lang) vroeg op de ge­meen­te­raad vol­waar­di­ge kerst­ver­lich­ting voor ie­de­re kern. Dat zal vol­gens bur­ger­va­der Kri­s­tof Sels het ge­val zijn. “We zijn al vol­op be­zig met de voor­be­rei­din­gen”, klinkt het. “De ver­lich­ting wordt uit­breid zo­dat ze on­ze ge­meen­te een ge­zel­li­ge uit­stra­ling geeft tij­dens de ein­de­jaars­pe­ri­o­de. Dat is be­lang­rijk voor de in­wo­ners, maar ook voor toe­ris­ten en be­zoe­kers.”

On­der meer in On­ze-Lie­veVrouw-Waver wordt nieu­we ver­lich­ting ge­han­gen. “De paal­ver­lich­ting vo­rig jaar was niet al­tijd goed zicht­baar”, weet Sels. “Daar­om kie­zen we dit jaar voor meer over­span­nin­gen. Die kos­ten even veel, maar heb­ben een gro­ter ef­fect. We wil­len ook een gro­te kerst­boom in ie­de­re kern die de be­wo­ners zelf kun­nen ver­sie­ren. Sa­men met Skwin­kel be­kij­ken we hoe we de ge­meen­te nog fees­te­lij­ker kun­nen aan­kle­den.”

Pre­cies vijf jaar ge­le­den werd in Sint-Katelijne-Waver de vzw Win­kel­pro­mo­tie op­ge­richt, be­ter be­kend als Skwin­kel. De sa­men­wer­king tus­sen de ge­meen­te en de han­de­laars heeft als doel de han­de­laars in Katelijne on­der de aan­dacht te bren­gen. Om de vijf­de ver­jaar­dag te vie­ren slaan 55 han­de­laars de han­den in el­kaar voor een gro­te ac­tie. “Nog tot en met maan­dag 12 ok­to­ber krij­gen klan­ten bij de deel­ne­men­de win­kels een fly­er met een num­mer”, zegt cen­trum­ma­na­ger Joe­ri Sche­pens. “Daar­mee ma­ken ze kans op ca­deaus. Op de web­si­te kun­nen men­sen na­gaan of ze ge­won­nen heb­ben. De win­naars kun­nen hun ge­schenk met­een gaan af­ha­len.”

www.5jaars­kwin­kel.be

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium