Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Po­li­tie vindt hal­ve ki­lo­gram wiet tij­dens huis­zoe­king: vijf­tien maan­den cel ge­vor­derd

-

Het Open­baar Mi­nis­te­rie heeft woens­dag vijf­tien maan­den ge­van­ge­nis­straf ge­vor­derd te­gen een 22-ja­ri­ge Nij­le­naar. Bij een huis­zoe­king had de po­li­tie een hal­ve ki­lo­gram wiet en meer dan 8.000 eu­ro aan cash geld aan­ge­trof­fen.

Het on­der­zoek naar de drugs­fei­ten nam een aan­vang toen de naam van de Nij­le­naar viel in een an­der ge­rech­te­lijk on­der­zoek. Een man ver­klaar­de daar­in dat En­zo W. zijn bo­ven­dea­ler was en dat die thuis drugs ter be­schik­king stel­de. “Dat re­sul­teer­de half au­gus­tus in een huis­zoe­king. In de kel­der werd een hal­ve ki­lo­gram wiet aan­ge­trof­fen. Die ruim­te was toe­gan­ke­lijk via een luik in de slaap­ka­mer”, vat­te open­baar aan­kla­ger Lie­se­lot­te Claes­sens de fei­ten sa­men. “De man deed er wel al­les aan om zijn gsm on­klaar te ma­ken. Hij sloeg met zijn gsm te­gen de trap en gooi­de hem ook in het wa­ter. De po­li­tie mocht zijn be­rich­ten dui­de­lijk niet le­zen en ook niet we­ten wel­ke con­tac­ten er­in voor­kwa­men.”

De gsm was te zwaar be­scha­digd om nog te wor­den uit­ge­le­zen. Maar uit het on­der­zoek van de ge­voer­de ge­sprek­ken bleek wel dat W. heel wat con­tac­ten had met men­sen die be­kend zijn in het drugs­mi­li­eu.

W. gaf gis­te­ren toe dat hij zelf nog steeds drugs ge­bruik­te en dat hij daar­mee wou stop­pen, even­tu­eel door zich te la­ten be­han­de­len.

Hoe­wel het Open­baar Mi­nis­te­rie vijf­tien maan­den voor­waar­de­lijk had ge­vor­derd, be­val rech­ter Su­zy Van­hoon­ac­ker eerst een maat­schap­pe­lij­ke en­quê­te met het oog er­op W. re­gel­ma­tig te­rug te zien in de drugs­op­vol­gings­ka­mer. Dat be­te­kent dat hij zich maan­de­lijks bij de recht­bank zal moe­ten aan­mel­den en er een drugstest moet on­der­gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium