Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Twaalf be­wo­ners van Sau­ve­gar­de be­smet met co­ro­na­vi­rus

Woon­zorg­cen­trum gaat in qua­ran­tai­ne

- THEO DERKINDERE­N

In het woon­zorg­cen­trum Sau­ve­gar­de in Ruisbroek (Puurs-SintA­mands) heb­ben de voor­bije da­gen twaalf be­wo­ners po­si­tief ge­test op Co­vid-19. De be­trok­ken be­wo­ners zou­den am­per symp­to­men heb­ben, waar­door nie­mand moest ge­hos­pi­ta­li­seerd wor­den. Door de si­tu­a­tie be­slis­te de di­rec­tie om het woon­zorg­cen­trum in qua­ran­tai­ne te plaat­sen. Be­zoek is niet meer toe­ge­la­ten en de be­wo­ners moe­ten op hun ka­mer blij­ven.

En­ke­le da­gen ge­le­den werd een pal­li­a­tie­ve be­wo­ner ge­test om­dat er spra­ke was van koorts. “De co­ro­na­test bleek po­si­tief te zijn. Daar­op heb­ben we niets aan het toe­val over­ge­la­ten en wer­den al­le be­wo­ners van de be­trok­ken af­de­ling ge­test. Uit die re­sul­ta­ten bleek on­der­tus­sen dat twaalf men­sen po­si­tief heb­ben ge­test”, licht be­stuur­der Joost Ham van Cu­ra-Ca­re, de groep van woon­zorg­cen­trum Sau­ve­gar­de, toe.

“Ook de rest van ons woon­zorg­cen­trum is on­der­tus­sen ge­test. We wil­den we­ten of er ook be­smet­tin­gen wa­ren op de an­de­re ver­die­pin­gen in ons ge­bouw. Woens­dag­na­mid­dag wa­ren nog niet al­le re­sul­ta­ten bin­nen, maar uit de re­sul­ta­ten die we wel bin­nen­kre­gen blijkt dat nie­mand van de an­de­re ver­die­pin­gen of van het per­so­neel po­si­tief heeft ge­test”, ver­telt Ham.

Be­zoek ver­bo­den

In Sau­ve­gar­de ver­blij­ven 119 men­sen en wer­ken 75 per­so­neels­le­den. “Ui­ter­aard heb­ben we wel on­mid­del­lijk maat­re­ge­len ge­trof­fen om ver­de­re be­smet­tin­gen te voor­ko­men. Al­le be­wo­ners moe­ten op hun ka­mers blij­ven. Ze moe­ten ook daar eten in plaats van in ge­meen­schap­pe­lij­ke ruim­tes. En het rust­huis is ook in qua­ran­tai­ne ge­gaan. Dat wil zeg­gen dat be­zoek voor­lo­pig niet is toe­ge­staan. Al min­stens voor een week. Na­dien gaan we de si­tu­a­tie eva­lu­e­ren. Als blijkt dat be­paal­de af­de­lin­gen niet zijn ge­trof­fen, zou kun­nen over­wo­gen wor­den om daar vol­gen­de week op­nieuw be­zoek toe te la­ten. Maar al­le­maal on­der heel strik­te voor­waar­den.”

Cu­ra-Ca­re heeft drie woon­zorg­cen­tra in haar groep zit­ten. Naast Sau­ve­gar­de in Ruisbroek gaat het om De Vlie­toe­ver in Win­tam en De Zwa­luw in Gal­maar­den. Sinds de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus in ons land had nog maar één be­wo­ner po­si­tief ge­test. “We heb­ben ge­daan wat we kon­den om het vi­rus uit on­ze woon­zorg­cen­tra te hou­den. In vol­le co­rona­cri­sis had­den we een bab­bel­box gein­stal­leerd waar be­wo­ners hun fa­mi­lie ach­ter glas kon­den ont­moe­ten. Toen er op­nieuw be­zoek werd toe­ge­la­ten, heb­ben we dat al­leen op de ka­mer toe­ge­la­ten, niet in de ge­meen­schap­pe­lij­ke ruim­tes. Het ging om maxi­maal twee per­so­nen en tij­dens het be­zoek moest de ka­mer­deur open­blij­ven.”

Joost Ham

Be­stuur­der Cu­ra-Ca­re

“Het is voor de be­wo­ners niet fijn dat ze weer geen be­zoek mo­gen krij­gen. Maar ie­der­een be­grijpt wel dat het voor­lo­pig niet an­ders kan.”

Ge­schrok­ken

Ook het per­so­neel heeft al­tijd be­scher­men­de kle­dij ge­dra­gen om te ver­mij­den dat ze men­sen zou­den kun­nen be­smet­ten of zelf be­smet zou­den wor­den. “On­danks al­le maat­re­ge­len is het toch ge­beurd. Ie­der­een is op­ge­lucht dat nie­mand ge­hos­pi­ta­li­seerd moest wor­den. Maar ui­ter­aard zijn we al­le­maal flink ge­schrok­ken van de twaalf be­smet­tin­gen. Dat is toch niet min. En het is voor de be­wo­ners niet fijn dat ze weer geen be­zoek mo­gen krij­gen. Maar ie­der­een be­grijpt wel dat het voor­lo­pig niet an­ders kan.”

 ?? FO­TO JO­RIS HERREGODS ?? Voor­lo­pig mo­gen de be­wo­ners van Sau­ve­gar­de geen be­zoek ont­van­gen.
FO­TO JO­RIS HERREGODS Voor­lo­pig mo­gen de be­wo­ners van Sau­ve­gar­de geen be­zoek ont­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium