Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Wij wil­len ta­lent hier hou­den”

Ra­dar zet in op be­te­re on­der­steu­ning Me­chel­se ar­ties­ten

- SVEN VAN HAEZENDONC­K

H30 en Me­che­len Ta­len­ten­fa­briek smel­ten sa­men tot Ra­dar. Met de­ze nieu­we cul­tuur­or­ga­ni­sa­tie wil het stads­be­stuur een rui­me­re doel­groep be­rei­ken en in­zet­ten op een kwa­li­ta­tie­ve­re on­der­steu­ning van ar­tis­tiek ta­lent.

H30 was al sinds 2008 in de Hans­wijk­straat ac­tief als ar­tis­tie­ke werk­plek waar jon­ge­ren de kans kre­gen om hun ta­len­ten te ont­dek­ken en te ex­pe­ri­men­te­ren. In 2016 kwam Me­che­len Ta­len­ten­fa­briek er­bij. Die gaf op twee lo­ca­ties in de stad on­der­steu­ning aan ge­dre­ven, on­der­ne­men­de kun­ste­naars op een kan­tel­mo­ment in hun car­ri­è­re: Ar­te­no­va in de voor­ma­li­ge bi­bli­o­theek en sinds kort ook in Brand­werk, de ou­de brand­weer­ka­zer­ne.

“Net zo­als we re­cent ons ten­toon­stel­lings­be­leid heb­ben ver­sterkt door De Ga­ra­ge en het Hof van Bus­ley­den in een een­ge­maak­te struc­tuur on­der te bren­gen, za­gen we ook de op­por­tu­ni­teit om on­ze ta­len­ten­wer­king slag­vaar­di­ger te ma­ken”, zegt Björn Sif­fer (Vld-Groen-m+), sche­pen van Cul­tuur. Voor het sa­men­gaan wa­ren er drie mo­ti­va­ties. “Wij wil­len ta­lent in Me­che­len hou­den of het naar hier ha­len”, stelt Sif­fer. Voorts was er nood aan een dui­de­lijk aan­spreek­punt en een meer in­te­gra­le on­der­steu­ning. Een­tje die zich niet be­perkt in leef­tijd of tot be­paal­de kun­sten of sec­to­ren.

Dro­men waar­ma­ken

“We ge­ven zuur­stof aan ar­tis­tiek ta­lent. Nu al krijgt jaar­lijks een 100-tal pro­jec­ten on­der­steu­ning en kan­sen om een wild idee of een plan om te zet­ten naar een kunst- of cul­tuur­pro­ject”, legt Sif­fer uit. Ra­dar wil ar­ties­ten en kun­ste­naars hel­pen om hun dro­men te ver­we­zen­lij­ken. Zo is er Jo­nas Tuch die H30 des­tijds leer­de ken­nen door een work­shop en van Has­selt naar Me­che­len ver­huis­de. Hij hielp de­cors op­bou­wen in het Cul­tuur­cen­trum en hij bouw­de een net­werk uit. “Het leu­ke is dat ik mijn gro­te droom kon waar­ma­ken: een gro­te muur­schil­de­ring in de On­ze-Lie­ve

Ra­dar is het ge­volg van een hu­we­lijk tus­sen H30 en Ta­len­ten­fa­briek Me­che­len.

Ta­lent nog be­ter on­der­steu­nen, is een van de mis­sies.

Vrou­westraat. On­der­tus­sen ben ik be­zig in de Blauw­hondstraat”, ver­telt hij.

De Bra­zi­li­aan­se Lo­re­na Pi­res kwam naar Bel­gië voor een mas­ter in het Rit­cs. “Maar het le­ven ver­ras­te mij”, zegt ze. Lo­re­na vond in Me­che­len niet al­leen de liefde, ze vond er ook veel steun als the­a­ter­ma­ker. “Mijn af­stu­deer­voor­stel­ling deed ik hier in 2019 in No­na. Na dit pro­ject voel­de ik me een beet­je ver­lo­ren. Op dat mo­ment had ik een cru­ci­aal ge­sprek met Jo­lien van H30. Plaat­sen zo­als de­ze zijn echt su­per­be­lang­rijk voor jon­ge kun­ste­naars”, legt Lo­re­na uit. Ze heeft nu een ge­zel­schap.

Cul­tuur te blank

Kha­ou­la Chi­chi rondt haar stu­die so­ci­aal-cul­tu­reel werk af en ze en­ga­geert zich als jeugd­wer­ker bij de meis­jes­wer­king van J@M.

Ze wil een ar­tis­tiek eve­ne­ment op po­ten zet­ten dat de ur­ban cul­tu­re van van­daag een ge­zicht geeft. “Cul­tuur is van­daag he­laas nog al­tijd veel te blank. On­ze jon­ge­ren met een mi­gra­tie­ach­ter­grond voe­len zich min­der aan­ge­spro­ken om naar een the­a­ter­stuk te gaan kij­ken. Daar­om wil­len wij een eve­ne­ment or­ga­ni­se­ren dat hun cul­tuur re­pre­sen­teert”, legt Kha­ou­la uit.

Om het net­werk van part­ners uit te brei­den, roept de stad or­ga­ni­sa­ties en pri­vé-ini­ti­a­tie­ven op om zich aan te mel­den en part­ner te wor­den van Ra­dar. “Ge­loof je in lo­kaal ta­lent, wil je hen voor­uit­hel­pen door werk­ruim­te, be­ge­lei­ding of ad­vies te ge­ven? Meld je dan aan via on­ze web­si­te”, klinkt het.

www.ra­dar­me­che­len.be

 ?? FO­TO JOREN DE WEERDT ??
FO­TO JOREN DE WEERDT
 ?? FO­TO JOREN DE WEERDT ??
FO­TO JOREN DE WEERDT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium