Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Kin­der­boer­de­rij ’t Struis­vo­gel­nest kan ge­bruiks­vrien­de­lij­ke par­king aan­leg­gen

Fa­mi­lie moest vijf jaar pro­ce­de­ren

-

Na meer dan vijf jaar pro­ce­de­ren be­schikt kin­der­boer­de­rij ’t Struis­vo­gel­nest in de Zuut 18 in Lier over een om­ge­vings­ver­gun­ning voor de aan­leg van een par­king. “We ho­pen dat de par­king bin­nen de twee we­ken klaar is”, klinkt het.

is het sche­pen­col­le­ge dat de bouw­ver­gun­ning uit­reik­te. De buur die er de vo­ri­ge ke­ren tel­kens te­gen in be­roep ging, heeft dat nu niet ge­daan. En dus zijn we dins­dag met de werk­zaam­he­den be­gon­nen. We plaat­sen wa­ter­door­la­ten­de ver­har­ding met kie­zels. We ho­pen dat de par­king bin­nen de twee we­ken klaar is, maar te­gen ko­mend week­end kan je al op de ver­har­ding par­ke­ren”, zegt Ludo Gie­lis.

“Op de nieu­we par­king is plaats voor hon­derd au­to’s, waar­van zes voor chauf­feurs met een par­keer­kaart voor per­so­nen met een han­di­cap. We zor­gen voor een rond­weg, zo­dat au­to’s el­kaar niet meer hoe­ven te krui­sen, wat een vei­li­ge­re en vlot­te­re door­gang ga­ran­deert. Ach­ter de stal­len plaat­sen we een over­dek­te fiet­sen­stal­ling met aan­slui­ting voor elek­tri­sche fiet­sen.”

“De voor­bije vijf jaar had­den on­ze be­zoe­kers het niet al­tijd even ge­mak­ke­lijk. Eerst moesten ze hun au­to op straat par­ke­ren, daar­na op een voor­lo­pi­ge par­king met boom­schors. Nat­te en mod­de­ri­ge voe­ten, hob­be­li­ge au­to­rit­ten en plat­te ban­den wa­ren meer“Het

Ma­rij­ke (28), een van de acht kin­de­ren van de fa­mi­lie Gie­lis, bij de struis­vo­gels op de kin­der­boer­de­rij.

maals het ge­volg. We be­dan­ken hen dus voor hun steun en de aan­moe­di­gen­de woor­den.”

Tij­dens de aan­leg van de par­king

blijft de kin­der­boer­de­rij toe­gan­ke­lijk.

www.tstruis­vo­gel­nest.be

 ?? FO­TO JOREN DE WEERDT ??
FO­TO JOREN DE WEERDT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium