Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Twee ex­tra di­gi­ta­le in­fob­or­den op top­lo­ca­ties

-

De ge­meen­te gaat een con­ces­si­o­na­ris zoe­ken om twee di­gi­ta­le in­fob­or­den te plaat­sen. Die zul­len bood­schap­pen van de ge­meen­te én van lo­ka­le han­de­laars to­nen. “De di­gi­ta­le in­fob­or­den moe­ten zor­gen voor een snel­le en dui­de­lij­ke com­mu­ni­ca­tie van ge­meen­te­lij­ke bood­schap­pen en voor ex­tra vi­si­bi­li­teit voor lo­ka­le on­der­ne­mers. En­kel Nij­len­se on­der­ne­mers kun­nen ad­ver­te­ren met com­mer­ci­ë­le bood­schap­pen. De ge­meen­te mag de an­de­re helft van de zend­tijd vul­len. De bor­den zul­len da­ge­lijks func­ti­o­ne­ren tus­sen 6 en 22u”, legt sche­pen van Lo­ka­le Eco­no­mie Griet Van Ol­men (CD&V) uit.

De plaat­sing en ex­ploi­ta­tie van het bord ge­beurt niet door de ge­meen­te, maar door een pri­vé­be­drijf dat nu ge­zocht wordt. De lo­ca­tie is nog niet be­paald, maar de bor­den zou­den wel op een top­lo­ca­tie ko­men, liefst langs een ge­west­weg. Het be­drijf dat het con­tract bin­nen­haalt, moet zelf voor een lo­ca­tie zor­gen. “Als een lin­ge­rie­zaak een leu­ke ad­ver­ten­tie plaatst, dan ben ik be­nieuwd wan­neer de eer­ste kop-staartaan­rij­ding zal plaats­vin­den. Het re­gle­ment zou dui­de­lij­ker moe­ten af­spre­ken wat kan en niet kan”, merk­te Leo Ve­relst (Nieuw Nij­len) nog op.

De hui­di­ge vier in­fob­or­den blij­ven ook be­staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium