Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Vech­ten­de va­der en zoon ke­ren zich te­gen tus­sen­ko­men­de po­li­tie

Zes tot tien maan­den cel ge­ëist voor dron­ken amok­ma­kers

-

Een va­der en zijn zoon ris­ke­ren een cel­straf van zes tot tien maan­den we­gens ge­weld te­gen de po­li­tie. Vo­rig jaar gin­gen ze eerst met el­kaar op de vuist. Toen de po­li­tie tus­sen­kwam, gin­gen ze de in­spec­teurs te lijf. Een po­li­tie­man moest een vuist­slag in het ge­zicht in­cas­se­ren.

In de nacht van 13 op 14 april van vo­rig jaar gin­gen va­der en zoon V. op stap in Nij­len. Daar­bij dron­ken ze heel wat al­co­hol. “Ui­t­ein­de­lijk maak­ten ze het heel bont in ca­fé Den Bon­ten Os in Nij­len. De po­li­tie werd zelfs op­ge­roe­pen voor de pro­ble­men die de twee ver­oor­zaak­ten”, zei open­baar aan­kla­ger Lie­se­lot­te Claes­sens. “Toen de po­li­tie ar­ri­veer­de, had de uit­ba­ter de twee al uit zijn zaak ge­zet. Maar een da­me kwam mel­den dat ze het duo had op­ge­merkt op het Kerk­plein. De po­li­tie haast­te zich naar daar en stel­de vast dat va­der en zoon aan het vech­ten wa­ren.”

De tus­sen­komst van de po­li­tie was blijk­baar niet naar de zin van de twee. “De zoon haal­de on­mid­del­lijk uit en gaf een vuist­slag aan een van de in­spec­teurs. Diens col­le­ga re­a­geer­de on­mid­del­lijk en werk­te de zoon te­gen de grond om hem te boei­en. Daar­op meng­de de va­der zich in de de­bat­ten, hij be­gon te trek­ken aan de ko­gel­we­ren­de vest van een van de po­li­tie­man­nen en hij uit­te doods­be­drei­gin­gen.”

Ont­nuch­te­ren

Ui­t­ein­de­lijk kre­gen de twee in­spec­teurs hulp van een voor­bij­gan­ger om de twee dron­ken amok­ma­kers te over­mees­te­ren. De twee wer­den ook in de po­li­tie­cel op­ge­slo­ten en moch­ten daar ont­nuch­te­ren. Het Open­baar Mi­nis­te­rie vor­der­de woens­dag tien maan­den cel voor de zoon en zes maan­den cel voor de va­der.

De twee man­nen be­twis­ten de fei­ten niet. “Toen de va­der zag dat een van de in­spec­teurs bo­ven­op zijn zoon zat, dacht hij dat die veel pijn had. Hij wou ei­gen­lijk zijn zoon be­scher­men en vond dat de agen­ten zijn zoon te zwaar had­den aan­ge­pakt”, zei ad­vo­caat Rens Van We­zel. “De twee be­sef­ten dat hun al­co­hol­ge­bruik aan de oor­zaak van de el­len­de lag en na­men daags na de fei­ten al con­tact met een dok­ter om hun ver­sla­ving aan te pak­ken. De va­der krijgt mo­men­teel me­di­ca­tie daar­voor, de zoon heeft het over een an­de­re boeg ge­gooid en is nu vol­op aan het spor­ten.”

De raads­man vroeg een werk­straf in plaats van een cel­straf. Rech­ter Su­zy Van­hoon­ac­ker velt een von­nis op 4 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium