Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

RAFC Aca­de­my breidt uit

-

RAFC Aca­de­my, de jeugd­wer­king van Ant­werp FC, zet een struc­tu­re­le sa­men­wer­king op met drie clubs uit de re­gio: Hoog­stra­ten, Vra­se­ne en Nij­len. Zo wil de club uit­brei­den naar de Noor­der- en Zui­der­kem­pen én het Waas­land.

Wat houdt de­ze sa­men­wer­king pre­cies in? Ant­werp biedt de drie nieu­we part­ner­clubs cli­nics voor trai­ners, in­fo­ses­sies voor spe­lers en ou­ders, op­lei­din­gen voor be­ge­lei­ders en scouts, bij­stand in het ont­wik­ke­len van een on­der­bouw­de op­lei­dings­vi­sie en een stra­te­gisch be­leids­plan.

De be­doe­ling is om de lo­ka­le ver­an­ke­ring te ver­ze­ke­ren en de kwa­li­teit van de jeugd­op­lei­din­gen in de rui­me Antwerpse re­gio te ver­ho­gen. Ide­a­li­ter kun­nen de clubs dan op ter­mijn meer ei­gen jon­ge ta­len­ten la­ten door­stro­men naar het eer­ste elf­tal, ook dat van Ant­werp FC.

“Maar het is niet de be­doe­ling dat Ant­werp on­ze jeugd komt leeg­plun­de­ren”, stipt voor­zit­ter Walter Ver­strae­ten van KFC Nij­len aan. “Tot U10 scout Ant­werp re­gi­o­naal. Als ze in de re­gio ta­lent­vol­le spe­lers vin­den, gaan ze die in Nij­len zes oe­fen­trai­nin­gen aan­bie­den. Trai­ners van Ant­werp ge­ven die aan een 50-tal spe­ler­tjes, van wie er een stuk of tien door­stro­men naar Ant­werp. Wij ho­pen dan na­tuur­lijk dat er van die an­de­re 35 ook en­ke­len bij ons wil­len ko­men spe­len.”

Ant­werp werkt al van de­ze zo­mer sa­men met KFC Nij­len. De Antwerpse be­lof­ten trai­nen en spe­len er op het nieu­we com­plex. “Als de nieu­we tri­bu­ne van de Bo­suil af is , krij­gen we een rond­lei­ding op Ant­werp en laat de club zien hoe ze met de jeugd­op­lei­ding werkt. In­te­res­sant voor ons, om­dat we ons cer­ti­fi­caat te­rug­wil­len om pro­vin­ci­aal voet­bal te spe­len.”

Stra­te­gi­sche po­si­tie

Ook voor KFC Vra­se­ne – in Be­ve­ren – blijkt de sa­men­wer­king in­te­res­sant. “On­ze jeugd­wer­king staat al ja­ren op een hoog ni­veau, maar de voor­bije ja­ren bleek dat we aan on­ze li­miet za­ten. Om nog ver­der te ra­ken, was er een im­puls van bui­ten­af no­dig en die is er nu met Ant­werp”, zegt jeugd­voor­zit­ter We­sley Schelf­haut. “Voor al­le dui­de­lijk­heid: wij zijn zelf niet op zoek ge­gaan, het was Ant­werp dat bij ons aan­klop­te via een van hun scouts die vroe­ger nog bij Vra­se­ne ac­tief was. Ant­werp zocht een stra­te­gi­sche po­si­tie in het Waas­land. Ze­ker met de hui­di­ge werk­zaam­he­den rond de Oos­ter­weel­ver­bin­ding

leek het hen be­ter om de Wa­se jeugd hier on­der hun su­per­vi­sie op te lei­den.”

Met Waas­land-Be­ve­ren op een steen­worp is er vlak­bij noch­tans een an­de­re club die uit­komt op het hoog­ste ni­veau. “We heb­ben een aan­tal ja­ren met Waas­land-Be­ve­ren sa­men­ge­werkt, maar dat be­gon te ver­wa­te­ren en het werd al­le­maal iets te een­zij­dig”, stelt Schelf­haut. “Met het voor­stel van Ant­werp heb­ben bei­de clubs de no­di­ge voor­de­len. Als Waas­land-Be­ve­ren met de­zelf­de voor­waar­den was ge­ko­men, had­den we mis­schien met hen ver­der ge­werkt. Voor ons is de keu­ze voor Ant­werp ze­ker ook een keu­ze uit ei­gen­be­lang.”

In de Noor­der­kem­pen was de keu­ze voor de Gre­at Old dan weer bij­na van­zelf­spre­kend. Ru­di Schoup­pe, tech­nisch ver­ant­woor­de­lij­ke voor de jeugd bij Hoog­stra­ten VV, heeft zelf een ge­schie­de­nis bij Ant­werp als jeugd­coach. “Wij wa­ren op zoek naar een ploeg van een ho­ger ni­veau om mee sa­men te wer­ken”, zegt Schoup­pe. “Dit is een win-winsi­tu­a­tie. Aan de ene kant kun­nen wij iets ex­tra aan­bie­den aan jeugd­spe­lers die ons ni­veau over­stij­gen. Der­ge­lij­ke spe­lers kun­nen eens bij Ant­werp gaan trai­nen en dan kun­nen ze nog be­kij­ken wat ze doen. Het be­slis­sings­recht blijft bij de spe­ler. Ook als hij de over­stap maakt en het valt te­gen, kan hij al­tijd te­rug­ke­ren.”

“Hoog­stra­ten wil voor­al naar on­ze spe­lers kij­ken. Na­tuur­lijk heb­ben wij ook graag goeie spe­lers, maar we wil­len ze niet ten kos­te van al­les hou­den. Voor ons is het ook leuk als ze naar Ant­werp gaan. En het kan net zo goed in de an­de­re rich­ting wer­ken. De sa­men­wer­king gaat tot de bo­ven­bouw. Ie­mand die net niet goed ge­noeg is voor de U18 van Ant­werp, kan al­tijd naar ons ko­men. Dat geldt ook voor jon­ge­re spe­lers. En als ze van Ant­werp ko­men, dan heb­ben ze so­wie­so heel wat ba­ga­ge op zak.”

Meer re­gio­clubs

Al­ge­meen di­rec­teur van Ant­werp Sven Jac­ques ver­wacht dat het niet bij de­ze drie clubs zal blij­ven. “Ken­nis en er­va­ring de­len en het op­zet­ten van struc­tu­reel over­leg over de ont­wik­ke­ling van voet­bal­ta­lent in de ei­gen re­gio kan en zal el­ke club op (ex­tra-)spor­tief ni­veau be­ter ma­ken. Dat geldt zo­wel voor RAFC als voor de be­trok­ken clubs KFC Nij­len, KFC Vra­se­ne en Hoog­stra­ten VV. We ho­pen in de na­bije toe­komst de sa­men­wer­king met nog meer re­gio­clubs te kun­nen op­zet­ten.”

 ?? FO­TO GMAX AG­EN­CY ??
FO­TO GMAX AG­EN­CY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium