Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Hard ge­werkt tij­dens de voor­be­rei­ding”

16-ja­ri­ge Hel­ga Wuy­tens ver­tolkt pro­mi­nen­te rol in twee ze­ges

-

Hel­ga Wuy­tens en Vol­ley Heist haal­den het voor­bije week­end hard uit. Za­ter­dag gin­gen ze met 2-3 win­nen in Bou­wel, zon­dag werd de ploeg van de vol­ley­bal­school vlot met 0-3 op­zij­ge­zet. “Het ve­le en har­de werk van de voor­bije maan­den werpt zijn vruch­ten af”, zegt de 16-ja­ri­ge Hel­ga Wuy­tens, die in bei­de ze­ges een pro­mi­nen­te rol ver­tolk­te.

“We ken­den een meer dan de­ge­lij­ke voor­be­rei­ding, train­den veel en hard en speel­den heel wat voor­be­rei­dings­toer­nooi­en. De goes­ting om te star­ten was heel groot”, zegt Wuy­tens. “Ik had ook het ge­voel dat we er klaar voor wa­ren. Za­ter­dag in Bou­wel had­den we het bij mo­men­ten las­tig, maar toen al was dui­de­lijk dat we de voor­bije maan­den als ploeg se­ri­eus wat stap­pen voor­waarts heb­ben ge­zet. Zon­dag in Vil­voor­de liep het veel vlot­ter dan ver­wacht. We kre­gen daar een jon­ge ploeg te­gen­over ons, die dui­de­lijk last had met het tac­ti­sche plan­ne­tje dat wij had­den uit­ge­te­kend. Met een vijf op zes kun­nen we ze­ker van een meer dan ge­slaagd week­end spre­ken.”

Die goeie start maakt dat Heist met­een zijn kaar­ten op ta­fel heeft ge­gooid en dat er van on­der­schat­ting door an­de­re ploe­gen geen spra­ke meer zal zijn. De goe­de re­sul­ta­ten vra­gen nu na­tuur­lijk om be­ves­ti­ging.

“On­ze kern bleef qua­si on­ge­wij­zigd, waar­door we goed op el­kaar zijn in­ge­speeld. Het is nu nog moei­lijk in te schat­ten hoe sterk de an­de­re ploe­gen voor de dag zul­len ko­men. Meer dan de helft van die clubs is ons voor­lo­pig on­be­kend. Nu goed, we heb­ben een am­bi­ti­eu­ze groep die er echt voor wil gaan. We wil­len zo hoog mo­ge­lijk ein­di­gen en mik­ken op de lin­ker­ko­lom”, al­dus een vrij am­bi­ti­eu­ze Wuy­tens.

“Als stu­den­te La­tijn-Mo­der­ne Ta­len aan het col­le­ge in Herentals

is het af en toe wel moei­lijk om de stu­dies met het vol­ley­bal te com­bi­ne­ren. Ik moet wat keu­zes ma­ken, wat niet al­tijd evi­dent is. Ik woon ook in Herentals en trek we­ke­lijks met de bus naar de trai­ning. Aan mijn mo­ti­va­tie zal het dus niet lig­gen.” MARCEL BERNAERTS

 ?? FO­TO SMB ?? Hel­ga Wuy­tens: “Met een vijf op zes kun­nen we van een meer dan ge­slaagd week­end spre­ken.”
FO­TO SMB Hel­ga Wuy­tens: “Met een vijf op zes kun­nen we van een meer dan ge­slaagd week­end spre­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium