Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We kun­nen te­gen el­ke ploeg pun­ten pak­ken”

-

Mavoc Me­che­len

De vrou­wen van Mavoc Me­che­len heb­ben het sei­zoen in­ge­zet met een re­de­lijk vlot­te 3-1over­win­ning te­gen Vel­temBei­sem.

“Dat was toch een klei­ne ver­ras­sing”, zegt set­ter Am­pa­ro Ve­lez Gu­tier­rez. “Zo­als in ie­de­re thuis­wed­strijd hoop­ten we na­tuur­lijk om de drie pun­ten te pak­ken. Maar dat het ons zou luk­ken on­danks de af­we­zig­heid van drie speel­sters, twee ge­bles­seerd en een­tje op Eras­mus­uit­wis­se­ling, is toch heel mooi mee­ge­no­men.”

Na die vreem­de voor­be­rei­ding was het even af­wach­ten hoe Ve­lez Gu­tier­rez en co. zou­den om­gaan met de druk die toch al­tijd komt kij­ken bij zo’n eer­ste match. “Ze­ker voor die en­ke­le speel­sters die van­uit de ei­gen jeugd wa­ren door­ge­scho­ven, was het toch span­nend. Na­tuur­lijk had­den ze stress, maar ze heb­ben het goed ge­daan. Ik ben er ze­ker van dat ze, eens ze kun­nen om­gaan met al wat bij zo’n wed­strijd hoort, een meer­waar­de voor de ploeg zul­len be­te­ke­nen.”

De Me­chel­se set­ter is er­van over­tuigd dat Mavoc een de­ge­lijk sei­zoen zal draai­en. “Als je de eer­ste wed­strijd kan win­nen, is dat goed voor het ver­trou­wen. Als we op ni­veau spe­len, kun­nen we in de­ze reeks te­gen ie­de­re ploeg pun­ten pak­ken. Dat zal dit week­end te­gen Hel­l­voc, waar er een drie­tal ex-speel­sters van Mavoc ac­tief zijn, ook no­dig zijn. Mis­schien dat wij het voor­deel heb­ben dat wij al een wed­strijd heb­ben ge­speeld, ter­wijl het voor Hel­l­voc de eer­ste match van het sei­zoen wordt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium