Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ze­ge doet deugd voor de­ze jon­ge groep”

-

JTV De­ro Ze­le Ber­la­re

Ver­ras­sing in Pro­mo 1 waar het uit eer­ste di­vi­sie ge­de­gra­deer­de JTV De­ro Ze­le Ber­la­re ti­tel­kan­di­daat Sint-Jan He­mel­veer­de­gem met le­ge han­den naar Lier­de stuur­de.

“We be­gon­nen noch­tans niet goed aan de match. In de eer­ste set hol­den we voort­du­rend ach­ter de fei­ten aan. In het slot van de set kwa­men we nog fel op­zet­ten, maar ui­t­ein­de­lijk moesten we nipt de dui­men leg­gen”, blikt Frank Van­ho­ve te­rug. “In de twee­de set trok­ken we van­af de eer­ste bal­wis­se­lin­gen fel van leer. We bou­wen met­een een kloof­je uit en lie­pen steeds ver­der van de be­zoe­kers weg. Wan­neer half­weg de der­de set een mooie voor­sprong op het bord stond, bracht

He­mel­veer­de­gem Geert Hael­ter­man in. On­der zijn im­puls bo­gen de be­zoe­kers die ach­ter­stand om (19-21), maar dan stok­te de be­zoe­ken­de mo­tor waar­door we er met fel­le ha­len op en over gin­gen. In de vier­de set had­den we dan weer een over­tui­gend over­wicht, waar­door we de drie pun­ten in Ze­le kon­den hou­den.”

Rus­tig sei­zoen

“De­ze ze­ge is al­les­zins een op­ste­ker voor on­ze jon­ge groep. Een am­bi­ti­eu­ze groe­pook, die nog veel kan le­ren. Ge­luk­kig zijn het al­le­maal jon­gens die voor­uit wil­len. Toch is het ver­ras­send, want al on­ze spe­lers moesten zich her­bron­nen na een sei­zoen veel ver­lie­zen. Zo­iets draag je mee.”

“Hoe hoog on­ze am­bi­ties nu rei­ken? Met Joren De­bois za­gen we een sterk­hou­der ver­trek­ken. Aa­ron Maes is de eni­ge ech­te ver­ster­king. Broer Xand­res Maes komt over van de B-ploeg. Wan­neer we met de­ze jon­ge ben­de een rus­tig sei­zoen kun­nen af­wer­ken, zijn we te­vre­den.”

ELI­TE Z.C. EN U23 IN BOR­NEM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium